Veimyndighetene vil prøve ut et eget kjørefelt for biler med mer enn én person, taxier og busser på deler av Fjøsangerveien. Politiet sier nei til såkalt sambruksfelt på hovedinnfartsåren til Bergen fra sør.

— Etter vår mening vil sambruksfelt på denne korte strekningen gi mange feltskifter, økt ulykkesrisiko og påvirke trafikkavviklingen negativt. Vi vil ikke inn på løsninger som medfører større fare for ulykker, sier overbetjent Jan Petter Selle ved trafikkseksjonen i Hordaland politidistrikt.Uenigheten om sambruksfelt i Fjøsangerveien har pågått siden tidlig i 2011. Opprinnelig ønsket Statens vegvesen at feltet skulle strekke seg fra krysset ved Straumevegen og ned til Fabrikkgaten. Det aktuelle forslaget nå er å teste ut sambruksfelt kun på en strekning på 480 meter (se grafikk).

Mange feltskifter

Selle mener det er positivt at det oppfordres til å kjøre sammen og få flere til å reise kollektivt, men han stiller spørsmål ved hvor mye man er villig til å ofre for å oppnå det.

— Det litt pussige er at Vegvesenets egne analyser viser økt ulykkesrisiko knyttet til sambruksfelt på Fjøsangerveien, sier han.

Små risikoforskjeller kan oppleves som store når de presenteres i tabeller og med fargekoder

I en risikovurdering analyseselskapet Rambøll gjorde for Vegvesenet, konkluderes det nemlig med at dagens vei er den sikreste.

— Sånn sett kan jeg skjønne at politiet ikke ønsker å gå inn for det. Vi i Vegvesenet har også en nullvisjon for ulykker, sier Tor S. Høyland, senioringeniør ved Statens vegvesen region vest.

Han mener likevel at risikoanalyser som peker på forskjeller, fort kan oppfattes som mer dramatiske enn de er.

— Små risikoforskjeller kan oppleves som store når de presenteres i tabeller og med fargekoder. Vi venter ikke store, dramatiske endringer i ulykkestall eller alvorlighetsgrad, sier senioringeniøren.

Han peker også på at ordningen skal evalueres, for å se om trafikken flyttes til andre veier eller om bussene får problemer med kø.

Kan overprøve politiet

Vegdirektoratet er overordnet myndighet, og kan overprøve politiets vedtak. Foreløpig har de kun bedt politiet om å vurdere saken på nytt. Ingen i Vegdirektoratet var tilgjengelig for kommentar i går.

Carl Erik Nielsen, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen region vest, vil ikke spekulere i hva som skjer om politiet ikke endrer mening.

Trafikanter er kreative når de møter kø

— Det har jeg ingen spesiell kommentar til. Vi har generelt tett og god kommunikasjon med politiet, og bør derfor være voksne nok til å løse dette lokalt.

— Hvorfor ønsker Statens vegvesen sambruksfelt?

— Det er en totalavveining mellom fordeler og ulemper. En slik strekning vil gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, og vil stimulere til at flere kjører sammen, sier Nielsen.

— Kø er ikke bra, men i stedet for at bilene står på Danmarks plass, får vi flyttet kødannelsen lenger ut. Da får vi trolig noe mindre forurensning i tettbygd strøk og noe bedre trafikkavvikling i byen, sier han.

Kreative trafikanter

Overbetjent Selle etterlyser en analyse av hvilke følger et sambruksfelt vil få for trafikken i nærområdet.

— Trafikanter er kreative når de møter kø. Med et sambruksfelt ser vi for oss økt trafikk over blant annet Bønes og gjennom Statsminister Michelsens vei. Den siste er en vei med dårlig standard som også brukes som skolevei av barn ved flere skoler.Han tror også at trafikken gjennom andre sideveier som Conrad Mohrs vei og Kirkeveien vil øke. Dette er veier uten fortau omkranset av boligområder som ikke tåler trafikkøkning.

I juni i år sendte Vegdirektoratet brev til Hordaland politidistrikt der de ber politiet gjøre en ny vurdering. "Dersom politiet ikke finner å ville treffe vedtak om innføring av en forsøksordning med sambruksfelt på den aktuelle delstrekningen, ber vi om å bli orientert", skriver direktoratet.

— Det er ingen hemmelighet at vi er skeptiske til en slik prøveordning, men vi har ikke konkludert. Vi vil sende vårt svar til direktoratet over ferien, sier overbetjent Selle.

Sambruksfelt eller ikke sambruksfelt? Syng ut under!

sambruksfelt fjøsangerveien.pdf
BT grafikk