— Vi har teke førarkortet frå fleire, men har framleis nokre i kikkerten, seier lensmann i Kvinnherad, Jan Ludvik Fosse.

Kommunen har vore ramma av fleire dødsulukker dei siste åra, og har fått stempel som ungdommens råkøyringskommune, med kappkøyring i opptil 200 km i timen langs rv 48 og i Folgefonntunnelen.

Men etter ulukka 10. februar i fjor der to ungdommar omkom i ein kollisjon på Stripo ved Husnes har det ikkje vore dødsulukker på Kvinnherad-vegane. Årsaka kan vera sterkare fokus på ukulturen bak rattet. Både lensmannskontoret, UP, kommunen, biltilsynet, Trygg Trafikk og ungdommen sjølv har engasjert seg sterkare for å få bukt med villmannskøyringa.

UP fast busett

— Då vi i fjor fekk ein av våre lensmannsbetjentar knytt til UP, kom det fleire kontrollar. Dette saman med anna førebyggjande arbeid har vist att. Talet på alvorlege og mindre alvorlege trafikkulukker har gått ned, seier lensmann Fosse.

Også i 2004 vil Kvinnherad ha ein mann i UP, med så å seia daglege patruljeringar langs rv 48 som går gjennom kommunen.

— Vi har beslaglagt mange førarkort i 2003 etter å ha konsentrert oss om verstingane. Vi slår ned på tullekøyring, spinning, burning og gapakøyring, og krev beslag i førarkortet hos dei det gjeld, seier lensmannen.

Lappen framfor livet?

— Ungdommar seier sjølve at dei køyrer fort, og at det einaste dei er redde for er å mista førarkortet. Eg har ikkje hørt nokon seia at dei er redde for å mista livet, seier Kvinnherad-lensmannen.

Etter dødsulukka i fjor blei Kvinnherad peika ut som høgaktuell stad for utplassering av fotoboksar. Lensmann Jan L. Fosse trur ikkje det vil skje noko på den fronten i år heller. Han trur at eit par fotoboksar i heile kommunen har avgrensa effekt i forhold til å knipa verstingane blant dei som køyrer for fort.

— Etter ulukka i fjor kom det eit meir enn allminneleg engasjement blant ungdommane sjølve for å gjera noko med problemet. Dei som tok kontakt med oss, hadde ei seriøs meining om å gjera noko overfor andre ungdommar. Og det er positivt, seier Jan L. Fosse, lensmann og distriktssekretær i Trygg Trafikk.

I løpet av vinteren kjem det i gong eit haldningsskapande arbeid overfor skuleklassar og ungdomsklubbar i Kvinnherad. Det er eit samarbeid mellom lensmannskontoret, Trygg Trafikk, Kvinnherad kommune og dei to ungdomsrepresentantane Morten S. Eik (21) og Thor Medhus (21).

<b>JAKTAR VERSTINGAR:</b> Politiet i Kvinnherad slår hardare ned på villmannskøyring, og har fått ned ulukkestala, konstaterer lensmann Jan L. Fosse.<p/> FOTO: OVE A. OLDERKJÆR