– Dette er nok eit pliktløp. Departementet må ta omsyn til den ferske odelstingsproposisjonen om kabling. Den er ikkje lovande, seier dagleg leiar i folkeaksjonen for kabel, Klaus Rasmussen.

Han synest likevel det er greitt å bli kjent med fjesa til sakshandsamarane.

Børge Brundtland i Bergen Turlag og DNT meiner dei like godt kunne ha spart seg turen. Både han og naturansvarleg Rannveig Nordhagen i turlaget er meir opptekne av korleis monsterlina tek seg ut frå turterrenget oppe på fjellet.

– Det blir for enkelt å stå på eit båtdekk og stira, seier dei.

Lina kryssar innfallsporten til eit viktig område med T-merka stiar og fem av Turistlaget sine hytter.

– Spørsmålet burde vera luftleidning eller sjøkabel, seier Brundtland.

Men ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen gjer det klart at spørsmålet er ja eller nei til luftline.

– Det er klagar på det løyvet til luftline som Statnett fekk av NVE i fjor, vi no tek fatt på. Ja eller nei til sjøkabel blir berre aktuelt om nokon søkjer om det, seier han.

Pris på sjøkabel blir likevel eit tema, ettersom opplysningar i søknaden skal kvalitetssikrast.

– Sjøkabel er nemnt som eit alternativ, men kostnadene sprikjer frå vel ein milliard til nær tre, seier ekspedisjonssjefen.

Han stadfester at departementet må retta seg etter Stortinget si førståande handsaming av kablingsproposisjonen, og at Bergensområdet treng sterkare kraftforsyning.

ARGUMENTERER: Klaus Rasmussen åtvarar mot fjordkryssinga over Fyksesundet.
Arne Hofseth
DJUP KABEL: Her er Hardangerfjorden 700 meter djup. Det er god plass til ein sjøkabel, argumenterer ordførar og Folkeaksjonsleiar Jan Ivar Rødland overfor ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen.
Arne Hofseth