Tidligere stortingspresident Thorbjørn Jagland satte seg inn i regelverket for stortingspensjonene lengte før Riksrevisjonen gjorde sine funn og saken ble offentlig kjent.

Ganske klart

Basert på de kjente stortingsdokumentene konkluderte han med at ordningen var «ganske klar».

-Jeg fikk et ganske klart bilde, forklarte han Oslo tingrett i går, og refererte til pensjonistene ikke kunne ha fast stilling i det offentlige, ved siden av pensjonen.

-Man ville ikke at en person skulle få to ytelser fra det offentlige samtidig.

Jagland forsto samtidig regelverket slik at man kunne ha stilling i det private eller tilfeldige inntekter opp til pensjonsbeløpet, men ikke over.

-Ordningen var slik at man kunne tilpasse inntekten slik at grensen ikke ble nådd. Konsekvensen var at man både fikk full pensjon og hadde en tilsvarende inntekt ved siden av. Den samlede inntekten ble dermed høyere enn hva representantene hadde som stortingsrepresentanter, påpekte Jagland.

Han sa også at han anså all pensjonsgivende inntekt som relevant når samlet årsinntekt skulle beregnes.

Uten kontroll

Aktoratet hevder at de tiltalte, Magnus Stangeland og Anders Talleraas, begge hadde samlede inntekter over pensjonsbeløpet og at de dermed ikke hadde rett på pensjon.

Talleraas hadde utallige styreverv som han mener var sporadiske inntekter som ikke skulle inngå i inntektsberegningen.

Det kunne ikke Jagland forstå var riktig:

-Jeg har ikke sett noe sted at man kunne ha inntekter som ikke skulle inkluderes i inntektsberegningen, sa han i retten.

Jagland var enig i at begrepet sporadiske inntekter kunne skape uklarheter, og han sa han ble overrasket da det viste seg at pensjonsstyret «ikke hadde tilstrekkelig kontroll, om noen overhodet, med ordningen».

Kunne ikke gripe inn

Jagland understreket at presidentskapet i Stortinget ikke kunne gripe inn overfor pensjonsstyret, fordi rollen til styret var å være uavhengig slik det var nedfelt i loven.

Han sa også at det kunne være krevende for administrasjonen å forholde seg til stortingsrepresentantene:

-Stortinget er valgt av folket, og ingen står over representantene, sa han.

Saken mot Stangeland og Talleraas går nå inn i sluttfasen. Tirsdag skal Carl I. Hagen og Kjell Magne Bondevik vitne. Bevisførselen avsluttes tirsdag. Onsdag er det rettsfri, og torsdag avsluttes saken med prosedyrer.

Partene vet ikke når en dom kan foreligge, men håper at den vil være klar før jul.