Veinettet i Åsane har allerede i dag store problemer med å ta unna de store trafikkmengdene i bydelen — og trafikken gjennom og i Åsane er kun forventet å vokse de neste årene.

Lokaltrafikken problemet

Statens vegvesen presenterte på møtet om Åsane fremtid ulike tegninger for hvordan nye kryss, rundkjøringer og ikke minst et eventuelt lokk over motorveien kan komme til å se ut de nærmeste årene.

— Problemet i Åsane er ikke gjennomfartstrafikken på motorveien - det er de store mengdene trafikk på det lokale veinettet og i kryssene, sa planprosessleder Leiv Ingmar Kvaale i Statens Vegvesen.

Det er altså veiene rundt om i bydelen som har den største påkjenningen - og utfordringen. Trykket på lokalveiene får imidlertid også konsekvenser for gjennomfartstrafikken, ettersom køene hoper seg opp i avkjørsler og rundkjøringer på og ved motorveien.

Her er planene

Her er noen av de største endringene Statens vegvesen har på blokken:

  • To store veikryss- og rundkjøringsendringer er i planene for Åsane. Et nytt kryss på Nyborg i forbindelse med Sauråstunnelen og to nye rundkjøringer ved gamle Ikea og Salhuskrysset.
  • I de omfattende planene for Nyborgkrysset er det også tatt med forslag om fire nye rundkjøringer: To rundkjøringer ved krysset og to nye i Liamyrane - ved Gullgruven og ved industrimområdet lenger sør.
  • Lokk over motorveien har også vært diskutert og Statens vegvesen har har tre tidlige skisser for hvordan motorveien kan bli mindre synlig i sentrale Åsane.

To av dem innebærer imidlertid en nedsenking av motorveien i stedet for et dekkende lokk.

Lokkløsningen ser for seg å legge motorveien under bakken fra Hesthaugkrysset til Gullgruven.

Senke motorveien?

I forslagene med en nedsenket motorvei ser Vegvesenet for seg to ulike løsninger: et med og et uten et fullt kryss ved Forvatnet.

Kvaale understreker at disse forslagene kun er førsteutkast til mulige løsninger og ikke Statens vegsens endelige forslag.

— Dette er en arbeidsgruppe i vegvesenet sine forslag til hvilke løsninger som bør utredes nærmere. Dette er altså forslag som skal jobbes videre med, sier han.

COOP-KRYSS: For at Coop skal få byge sitt nye hypermarked, har de måttet komme med et forslag til trafikkavlastende løsninger. Sammen med Vegvesenet er dette forslaget de har kommet med: to nye rundkjøringer ved Salhusveien og gamle Ikea.
Statens Vegvesen
NYBORGKRYSS: Med Sauråstunnel og stadige utbygginer trenger krysset ved Gullgruven en oppgradering. Dette kan bli en mulig løsning: Fjerne rundkjøringen fra gjennomfartsveien, bygge bro over motorveien og legge to nye rundkjøringer i Liamyrane.
Statens Vegvesen
TRAFIKKTALL: Statens Vegvesen sine beregniner for daglig ukedagstrafikk på veinettet i Åsane i 2015.
Statens Vegvesen
LOKK: En tidlig skisse av hvor og hvordan et lokk kan legges over motorveien sentralt i Åsane. Lokket vil trolig ikke gå lenger enn Gullgruven, til tross for at tegningene trekker lokket noe lenger.
Statens Vegvesen
NEDSENKING 1: Alternativet til lokk over motorveien er nedsenking. Her er ett av arbeidsgruppen i vegvesenets forslag, som innebærer fullverdig kryss ved Nyborg.
Statens vegvesen
NEDSENKING 2: Nedsenking uten kryss, men med gaffel der nedsenket motorvei splitter seg mellom E39 og E16.
Statens Vegvesen