— Det handlar om kulturarven vår. Eg skjønar ikkje at staten vil tillata dette i ei bygd som satsar på turisme og pilegrimsvandring, og som Hordaland fylke har løyvd store summar til for å ta vare på vandringsvegane, seier Geir Botnen, som har røter i den fråflytta grenda Botnen der kraftverket er planlagd.

Olje- og energidepartementet gav fredag endeleg konsesjon til tre småkraftverk i Røldal. Det gjeld Grøndalselva kraftverk, Botnen kraftverk og Tufteelva kraftverk i Odda kommune. Utbyggingane vil gje om lag 35 GWh fornybar energi, noko som svarar til forbruket til om lag 1800 bustader.

— Utbyggingane vil gje tilgang på ny kraftproduksjon og er eit bidrag til Regjeringa si satsing på meir fornybar energi, seier statssekretær Ane Hansdatter Kismul i ei pressemelding .

- Krev store naturinngrep

Botnen kraftverk vil bidra med ein årleg produksjon på rundt 7,5 GWh fornybar energi. Departementet meiner at ei utbygging i Botneelva i tråd med NVE sitt vedtak ikkje vil gje uakseptable negative konsekvensar for biologisk mangfald, landskap, friluftsliv, kulturminne eller andre interesser.

Det er Geir Botnen heilt ueinig i. Han peikar på at røyrgata vil kryssa pilegrimsleia fleire stader og to dammar vil krevja store naturinngrep, sprenging og skyting av fjell.

— Det er gitt store offentlege midlar til verning av pilegrimsleiene. Då er det meiningslaust å tillata at området blir rasert og sprengt sund, seier Botnen.

- I årleg bruk

Han peikar på at pilegrimsvandring til pilegrimskyrkja i Røldal er blitt ein populær aktivitet. Den første helga i juli er det høgtidsmesse i Røldalskyrkja og folk kjem då vandrande heilt frå Hå prestegjeld i Stavanger til Røldal. Folk kjem også frå Bergen og Seljord for å delta.

— Pilegrimsvandringa er i høgste grad ein del av kulturarven vår, seier Botnen.

Pilegrimsprest i Røldal, Arne Nataas, stadfestar at pilegrimsruta frå Stavanger og Suldal til Røldal er årleg i bruk. Til pilegrimsstemnet i byrjinga av juli i fjor kom det 20 personar vandrande den vegen. Kring 30 kom frå Telemark og tilsvarande frå Hovden.

— Eg har sjølv ikkje vandra den aktuelle vegen og kan ikkje seia så mykje om korleis ei kraftutbygging vil påverka opplevinga, men eg veit at vegen har vore nytta av både handelsreisande og pilegrimar i lang tid, seier Nataas.

Har fått velsigning

Riksantikvaren har handsama søknaden om kraftutbygging og gjeve dispensasjon til at røyrgata kan kryssa pilegrimsleia fire-fem stader trass i at dette er eit automatisk freda kulturminne.

— Denne saka har vore handsama av Riksantikvaren og dei har gjeve naudsynt dispensasjon til tiltaket, seier Tore Bjørgo, fungerande fylkeskonservator i Hordaland.