INGVILD RUGLAND

Nå er organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes hyret inn for å kartlegge arbeidsmiljøet. Raknes utredet arbeidsmiljøet i Festspillene, noe som førte til at Bergljot Jonsdottir måtte gå av.

Årsaken er en konflikt mellom barnevernlederen i Årstad bydel og fem av de ansatte. Etter lang tids sykemelding har en av dem nå sluttet. Gruppen består av seks personer, mens barneverntjenesten i Årstad totalt teller 28 personer.

Konflikten skal dreie seg om faglige spørsmål og hvordan arbeidsmengden skal håndteres.

Den har pågått et helt år mellom de ansatte og deres gruppeleder på den ene siden, og barnevernlederen i Årstad på den andre. Det skal ha vært gjort flere forsøk på å bedre miljøet, uten at det har lykkes.

Derfor kontaktet de ansatte sin øverste overordnete, kommunaldirektør Finn Strand, og redegjorde for problemene. De ba om at ekstern kompetanse ble satt inn, slik at konflikten kunne løses.

De ble avvist, og fikk som svar at de hadde å innrette seg lojalt etter sin overordnete.

Lite imøtekommende

Da grep Arbeidstilsynet inn, og varslet kommunen om at de ville komme med et pålegg. Saken ble karakterisert som alvorlig.

— Det burde ikke ha vært nødvendig å koble inn Arbeidstilsynet. Det kunne ha vært unngått om kommunen hadde vært mer imøtekommende, sier advokat Svein Ove Balle i advokatfellesskapet Drevland, som representerer de ansatte.

Svein Ove Balle mener at kommunen har ignorert de ansatte, og ikke tatt arbeidsmiljøet alvorlig.

— Mine klienter oppfatter at de har en ledelse som er egenrådig og som mangler evne og vilje til å samarbeide med de ansatte, sier han.

Også kommunens hovedverneombud, Eli Tysnes, reagerer på kommunens sendrektighet i saken.

— Det er ikke normalt å koble inn en organisasjonspsykolog. Hadde noe skjedd tidligere, ville ikke konflikten låst seg sånn. Det er svært uheldig, sier Tysnes.

Skriftlig advarsel

Ifølge Arbeidstilsynet er konflikten ýav alvorlig karakter". I sitt pålegg skriver tilsynet at de ansatte ikke skal utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger.

Kommunen blir også pålagt å ikke gjøre saken "til personalsaker som retter seg mot den enkelte, men behandles som et organisatorisk problem".

Likevel fikk en av de ansatte en skriftlig advarsel fra sin overordnete, bare noen timer etter at sistnevnte hadde mottatt Arbeidstilsynets pålegg.

— Min klient fikk advarsel for flere ting, blant annet noe som hadde skjedd fire måneder tidligere. Er ting så alvorlige at det berettiger en advarsel, så venter man ikke fire måneder, sier Balle.

Han har nå skrevet en klage på denne advarselen, som han mener ikke er berettiget.

— En skriftlig advarsel fra kommunen er et forvaltningsvedtak og kan dermed påklages, sier han.

En skriftlig advarsel er svært alvorlig, og Balle håper derfor på medhold i Kommunal klagenemnd. Videre håper han på vegne av de ansatte at miljøet på arbeidsplassen kan bedres.

— Mine klienter ønsker ingenting annet enn å få en arbeidsplass de trives på og gleder seg til å gå til, sier han.