Fra Haukåsvatnet renner det en liten og stilleflytende elv i 4,5 km lengde, før den når sjøen. Den slynger seg i slake kurver like nord for motorsportbanen i retning Bergen Travpark, dreier vestover mot Haukåsmyrene, der krysser den myrene og flyter stille langs europaveien forbi Bergen fengsel og videre nordvestover ut i fjorden i Hylkjevågen. Vassdraget er lite påaktet. De mange og travle bilistene på europaveien ser den knapt, selv om den følger veien i lange strekk.

Det arbeides med planer for omfattende utbygging i området Haukås, Brurås, Almås, Hylkje og Tuft. Derfor haster det å få samlet opplysninger om kvaliteter i området. Haukåsvassdraget er et sentralt element i det fremtidige utbyggingsområdet.

Naturverdier

Miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen, og kultursjef Jan Reidar Rasmussen i Åsane, har satt i gang en prosess for å samle fakta om vassdraget og lokalmiljøet. De håper å få til et folkelig engasjement for å verne om naturen og de historiske verdiene som er knyttet til vassdraget. I samarbeid med lokalbefolkningen og de mange store, seriøse aktørene i området ønsker de å øke Haukåsvassdragets status. Bjordal og Rasmussen mener det er gode grunner til å ta vare på og gjenskape noen av de mange kvalitetene som er knyttet til vassdraget.

Elvens hemmelighet

Haukåsvassdraget bærer på en hemmelighet som bare ytterst få har kjennskap til. I elven finnes nemlig perlemusling, eller elvemusling som det offisielle navnet er. Få andre vassdrag i Norge har fremdeles denne arten, som er truet av utrydning og dermed fredet.

Mens storfolk i tidligere tider fant store verdier i elvemuslingene, er arten i dag uten økonomisk betydning. Men er verdifull naturskatt er elvemuslingen. Det virvelløse dyret kan bli 200 år gammel. Det er sårbart for forurensning, og er en miljøindikator. Analyse av årringen i skjellet viser forurensningshistorien til elven.

Straffbart og fåfengt

Å lete etter perler i de få muslingene som er igjen i Haukåsvassdraget, er både straffbart og fåfengt. I gjennomsnitt må man åpne 10.000 elvemuslinger for å finne en perle! I dag finnes det trolig bare noen hundre muslinger igjen i vassdraget.

Plante— og dyrelivet langs vassdraget er spennende. Fuglelivet på Haukåsmyrene er vel kjent - blant annet hekker vipe der om våren. Det finnes ørret i elven, men det er neppe mange som i dag fisker etter den. Bjordal og Rasmussen spør om lokalbefolkningen ønsker at det tilrettelegges slik at sjøørreten igjen kan gå fra sjøen ved Hylkje og opp til Haukåsvannet.

Kulturminner

Kulturminner finnes også langs vassdraget. Haukås gård har landbrukshistorisk verdi. I sin tid var det ullspinneri i Hylkjevågen. Ruiner av demningen og rørgaten som ga elektrisk kraft til spinneriet, eksisterer, men er til nedfalls. Dette bør tas vare på som et industrihistorisk kulturminne, mener Bjordal og Rasmussen.

Nå vil altså kommunen lodde stemningen blant lokalbefolkningen om interessen for å medvirke til at vassdraget og kulturminnene knyttet til det blir tatt vare på. Det er sendt ut spørreskjema til rundt 400 adressater i området. Åsane Historielag og Naturvernforbundet i Hordaland skal hjelpe til med sammenstilling av opplysningen som kommer inn.

HAUKÅSVASSDRAGET: De færreste som trafikkerer europaveien forbi Haukås gård, vet om denne elven og dens hemmelighet. Her finnees nemlig perlemusling.<p/>Foto: Knut Strand