— Vi har informasjon om at ansatte ved sykehjem som Aleris Omsorg AS driver her i Hordaland, er blitt trukket for medlemsavgift til pensjonskassen i en periode før de er innmeldt i pensjonsordningen, sier Torstein Dahle (Rødt).

— Slik kan vi ikke ha det. Det er på ingen måte slik det skal være, sier Dahle.

På neste møte i helse- og omsorgskomiteen spør Rødt byråd Hilde Onarheim om hun kan «redegjøre for hvorvidt disse forholdene også berører de to institusjonene som Aleris Omsorg AS driver etter avtale med Bergen kommune».

Det har tatt lang tid å få ordnet opp i. Det er viktig at slikt kommer frem i lyset Torstein Dahle

Feil

BT har vært i kontakt med tillitsvalgte på sykehjemmene i Odins vei og Søreide som Aleris Omsorg driver i Bergen. De bekrefter at det er funnet feil ved lønnsinnberetningene for enkelte ansatte.

— Jeg har medlemmer som ikke er innmeldt til KLP (Kommunal Landspensjonskasse), som likevel har fått trukket pensjon av lønnen, sier Janne Sæthre, tillitsvalgt for sykepleierne på Søreide sykehjem.

Flere sykepleiere som ligger inne med feil stillingsbrøk. Noen for høy, andre for lav.

— Sånn sett går det jo begge veier, men det er rotete, sier Svanhild Wisth, tillitsvalgt for sykepleierne på sykehjemmet i Odins vei på Skjold.

Hun forteller at den siste endringen som er meldt inn til KLP for hennes del, var1. oktober 2009.

— Forrige endring før det var tre år tidligere. Dette skulle vært gjort hvert kvartal. Ved endringene har de kun justert stillingsprosenten og ikke meldt inn ekstravakter, dermed blir det meldt inn mindre enn vi faktisk jobber og blir trukket for i pensjon av lønnen vår, sier Wisth.

Janne Sæthre kan vise til flere lignende eksempler. Ifølge henne og Wisth er arbeidsgiver blitt gjort oppmerksom på rotet flere ganger og at de har lovet å rette opp feilene.

— Jeg er trygg på at det vil bli ordnet opp i dette, men det er jo litt bekymringsfullt at det har tatt opp til tre år å melde inn endringer, sier Wisth.

Det er jo veldig interessant at når dette med bemanningsbyråer nå sprekker, tyter det rotter og padder frem overalt

- Kommunens ansvar

  • Er det utslag av rent rot er det likevel ikke akseptabelt. Det har tatt lang tid å få ordnet opp i. Det er viktig at slikt kommer frem i lyset, sier Torstein Dahle.

Det er også flere tilfeller hvor det fremgår av lønnsslippene at sykepleierne er trukket til pensjon for ekstravakter, uten at dette er innmeldt til KLP I tillegg er det et tilfelle av at en er trukket for kontingent til Sykepleierforbundet, uten at hun faktisk var medlem.

— En regner jo med at det går av seg selv, sier Janne Sæthre.

Nå har hun bedt om skriftlig tilbakemelding på hvordan Aleris skal sikre at rutinene blir bedre i fremtiden slik at de ansatte kan føle seg trygge på at de får den pensjonen de har krav på.

— Vi som sitter som folkevalgte har et særlig ansvar for å undersøke at det er ryddige og korrekte forhold i Bergen kommune på dette området, sier Torstein Dahle.

— Det er jo veldig interessant at når dette med bemanningsbyråer nå sprekker, tyter det rotter og padder frem overalt.

-Gode rutiner

Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Geir Lægreid, sier selskapet har gode rutiner for innberetning av lønn og pensjon.

  • De daglige lederne ved virksomhetene våre rapporterer om alle detaljer om stillingsstørrelser, lønn og endringer i stillingsstørrelse for alle ansettelser til vårt sentrale lønnskontor.

— Inntil årsskiftet ble dette gjort manuelt. Nå har vi lagt om rutinene slik at all rapportering skjer elektronisk. Dette vil bedre sikkerheten for feilregistreringer og forsinkelser, sier Lægreid.

Han understreker forsinkelser i rapporteringen ikke har noen betydning for ansettelsestidspunktet og tidspunkt for lønnsjustering som alltid gjelder.

Små feil

Kommunaldirektør for helse og inkludering i Bergen kommune, Finn Strand, sier at han er kjent med at det har vært enkelte feil i innbetalingene til de ansatte ved sykehjemmene som Aleris Omsorg driver i Bergen

— Vi har tatt dette opp med selskapet og feilene er nå i ferd med å bli rettet opp, sier han.

  • Vi betrakter ikke dette som noen store feil eller uregelmessigheter. Men vi vil for ettertiden forsikre oss om at Aleris Omsorg har tilfredsstillende rutiner som slik at de ansatte kan være trygge på at de får den lønnen og pensjonen de har krav på, sier Strand.

Synspunkter? Si din mening her.