– Vi har dessverre ikke hatt helt kontroll med dette og er kommet opp i en situasjon som ikke er mye å skryte av, sier daglig leder for Helgeseter, Ingrid Løvlie.

De siste tre årene har institusjonen, som driver boliger og dagtilbud for utviklingshemmede, ikke betalt inn pensjonspremiene til de ansattes tjenestepensjonsordning.

Per 1.1.2008 mangler det i alt 5,3 millioner kroner for å komme à jour.

Taper pensjon

I et notat fra Storebrand bes institusjonen om å rydde opp i saken – i løpet av svært kort tid. «Dersom de forfalte beløpene ikke blir innbetalt eller vi kan være helt trygge på at en slik innbetaling vil finne sted, må vi la tjenestepensjonsordningen gå til opphør», står det i notatet.

I praksis vil et opphør av ordningen si at de ansattes pensjonsrettigheter ikke blir like høye som deres lønn og tjenestetid skulle tilsi. Det de risikerer å miste er pensjonene innbetalingen av tre års premier skulle gitt dem.

Ukjent for de ansatte

Når BT kontakter hovedtillitsvalgt John Merkesvik, sier at han har vært helt ukjent med den dramatiske situasjonen.

– Dette vet jeg ingenting om. Jeg har nylig overtatt som tillitsvalgt og vet vi har hatt en del diskusjon rundt skifte av pensjonsordning, men dette alvoret kjente jeg ikke til.

– Burde ikke de tillitsvalgte og de ansatte vært orientert?

– Jeg har sittet i arbeidsmiljøutvalget sammen med ledelsen, og det var vel ikke unaturlig at dette kom opp her. Men jeg vet for lite om saken til å gi noen reaksjoner, sier Merkesvik.

– Alvorlig svikt

Styreleder Odd Rønnestad sier at de ansatte ikke er blitt informert, for å unngå å skape unødig uro.

– Det har hele tiden vært meningen å finne en løsning på dette som ikke får konsekvenser for pensjonsordningen. Derfor har ikke vi villet skape usikkerhet blant de ansatte, sier han.

Rønnestad ble først i fjor høst oppmerksom på at virksomheten ikke hadde betalt pensjonspremier på flere år. Da ble det oppdaget at premieinnbetalingen for 2005 var blitt lagt til side.

– Det som har skjedd er selvsagt alvorlig og skyldes en svikt i våre fakturarutiner, noe vår nye revisor har fått rettet opp i. Nå er det etablert rutiner som skal gjøre at dette ikke skal skje i fremtiden, sier Rønnestad.

Ber til kommunen

Bergen kommune er Helgeseters eneste oppdragsgiver. Stiftelsen har en driftsavtale med kommunen. Nå håper Rønnestad at kommunen kan være med å hjelpe til med å betale de forfalte premiene.

Kommunaldirektør Finn Strand sier kommunen skal dekke den delen av premien som skyldes økning i lønn og folketrygdens grunnbeløp, den såkalte reguleringspremien. Utover dette må institusjonen selv betale regningen.

– Men vi må få en oversikt over hvor stor del av regningen vi skal dekke. Det har det ikke latt seg gjøre å regne ut. I disse årene har vi heller ikke fått noen regning fra institusjonen, sier Strand.

LOVER Å RYDDE OPP: Styreleder Odd Rønnestad sier Virksomheten Helgeseter håper å få en avtale med Bergen kommune om medvirkning til å dekke skyldige pensjonspremier på drøye fem millioner kroner.

PAUL S. AMUNDSEN