Dette for betydning for flere sider ved kommunedelplanen for Kvamskogen:

  • Det er et nasjonalt mål å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir ivaretatt. Ett av områdene fører til reduksjon i det inngrepsfrie område mellom Kvamskogen og Bergsdalen.
  • Det skal settes klare byggegrenser mot vann og vassdrag. Dette får betydning for byggeområder som ligger innenfor nedslagsområdet for det vernede Eikedalsvassdraget.
  • Det biologiske mangfoldet skal sikres, men dette er mangelfullt utredet i planen.
  • Planen bryter med den europeiske landskapskonvensjonen for flere områders vedkommende blant annet fordi det åpnes for utbygging ovenfor tregrensen.
  • Kvamskogen er et viktig regionalt friluftsområde. Flere områder legger beslag på viktige friluftsområder på Kvamskogen.
  • Allmenheten skal sikres fri ferdsel. Flere områder går inn i eksisterende og nye skiløyper uten at det er satt opp klare byggegrenser opp mot disse løypene. Det er heller ikke foreslått begrensninger i vinterbrøyting av veier, noe som får konsekvenser for den frie ferdselen.
  • Det er ikke oppgitt antall hytter i området. Fylkesmannen mener det burde vært oppgitt maksimaltall i hvert område.
  • Av hensyn til arealbruk og energibruk er det et nasjonalt mål å begrense størrelsen på nye hytter, men det er ikke lagt inn maksstørrelse i planen.