Borghild Lekve er regiondirektør i Arbeidstilsynet.
Odd E Nerbø (ARKIV)

Onsdag sendte Arbeidstilsynet ut en pressemelding der de påpeker farene ved opprydningsarbeid.— Vår erfaring er at uerfarne folk går ut og rydder blant annet vindfelte trær etter ekstremvær. Da kan alvorlige ulykker skje, sier regiondirektør Borghild Lekve.

Hun presiserer at Arbeidstilsynet ikke har registrert skader i forbindelse med oppryddingsarbeidet.

- Ikke arbeid for ukyndige

Lekve beskriver oppryddingsarbeid etter ekstremvær, flom og skred som risikofylt. Derfor må det foregå på en trygg måte. Under oppryddingsarbeid er man ofte utsatt for mange komplekse risikoforhold.

«Noen av disse personene er også frivillige», skriver Arbeidstilsynet. Derfor er deres råd også myntet på frivillige.

— Dette er ikke arbeid for ukyndige, og det er helt nødvendig å ta forholdsregler og bruke verneutstyr. Det er viktig at man ikke undervurderer faren. Det er mange situasjoner som kan oppstå, sier Borghild Lekve.

— Selv om naturkatastrofer ofte medfører ekstraordinære forhold, skal arbeidsgiver sørge for at sikkerheten til de som utfører oppryddingsarbeidet ivaretas, legger hun til.

Pass på dette

Her er rådene Arbeidstilsynet kommer med til deg som skal delta på oppryddingsarbeidet, enten du er arbeidsgiver, ansatt eller privatperson:

• Arbeid aldri alene i stormskadd skog.

• Planlegg arbeidet. Risikovurdering må foretas på forhånd.

• Iverksett risikoreduserende tiltak på bakgrunn av risikovurderingen.

• Pass på vindretning. Arbeid med vinden.

• Sørg for nødvendig personlig verneutstyr til arbeidstakere.

• Vær ekstra varsom i bratt terreng.

• Pass på spenn i stammen.

• På isfri mark står trærne dårligere enn i frossen jord.

• Vær ekstra varsom ved snøfall.

• Ha alltid førstehjelpsutstyr med.

• Husk opplæring og informasjon til arbeidstakere som skal delta i arbeidet.

Finn utfyllende informasjon på Arbeidstilsynets faktaside «Sikker opprydding etter naturkatastrofer»