• Sett i verk i 1998 og varte til 2008. Målet med planen var å gje eit solid løft til kommunar og spesialisthelsetenesta innan psykiatrien.
  • Staten har øyremerkt tilskot til kommunane gjennom heile perioden. Tilskota har auka med 18 prosent årleg. Totalt er det løyva 27 mrd kroner (varierande kroneverdi) gjennom heile perioden
  • Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse fekk Bergen kommune rundt 200 millionar kroner til å byggje ut bustader innanfor psykiatrien.
Jo Straube
Jo Straube