Fremskrittspartiet : Ønsker å arbeide for at Kulturskolen skal integreres i skolen, nettopp for å kunne gi tilbud til flere — i likhet med den kulturelle skolesekken

Venstre: Årsaken til de store køene til kulturskolene er at Byrådet før sommeren kuttet tre millioner i ekstra bevilgninger som Venstre fikk gjennomslag for i budsjettforliket. Da vil køen for å komme inn på kulturskolene reduseres betraktelig.

Senterpartiet: For om lag ett år gjorde vi en kartlegging av ventelistene til alle kulturskolene i Hordaland. Den viste at det i Hordaland sto om lag 3000 barn i kø. På denne bakgrunn foreslo vi å øke timesatsen til 150 kroner som et ledd i en opptrappingsplan av det statlige tilskuddet, men fikk ikke flertall for dette i Stortinget. Med økt statlig tilskudd vil kommunene kunne øke aktiviteten slik at flere kan delta.

Kristelig Folkeparti: Ønsker en forsiktig opptrapping av kulturskoletilbudet i Bergen kommune, med fokus på at barn fra alle samfunnslag skal kunne benytte seg av tilbudet. Derfor vil KrF vurdere støtteordninger for barn fra svakerestilte familier.

BT: Hvordan skal fordelingen av utgiftene til kulturskolen være?

Fremskrittspartiet: Vi har ikke tatt initiativ til jevnere fordeling og har forhold oss til dagens ordning for Kulturskolen. Kulturskolen er ikke i noen særstilling i forhold til andre oppgaver kommunen er pålagt å utføre uten at de skisserte midler følger med.

Venstre: Vi ønsker at staten skal øke bevilgningene over rammetilskuddet, slik at staten betaler 45 prosent, kommunen 45 prosent og kommunen 10 prosent.

Senterpartiet : Målet om at om lag 30 prosent av barna skal få et tilbud er langt fra nådd. Senterpartiet vil at foreldrebetalingen fortsatt skal ha et tak på 1600 kroner per undervisningsår fordi det skal være et tilbud til alle. Stat og kommune skal dele likt og betale 90 prosent av utgiftene.

Kristelig Folkeparti: Målet er fordeling mellom stat, kommune og foreldre på 45-45-10, men KrF erkjenner at stram kommuneøkonomi vil lett gjøre sitt til at denne fordelingsnøkkel ikke kan bli realitet før godt ut i den neste fireårsperioden.

(Høyre svarte ikke innen tidsfristen)

LØRDAGSSKOLEN: Hver lørdag formiddag samles noen elever til ekstra undervisning på Bergen kulturskole. Lærer Anne Fiskeseth Larsen jobber med tre sangtalenter: F.v. Solveig Maria Sortland Nes som kommer fra Øystese for å få ekstra undervisning, i midten Caroline Sandven Taule og Kristian Sveinall Øgaard.<p/>FOTO. ARNE NILSEN