• Det er flott at folk hogger sin ved selv. Men av faglige og sikkerhetsmessige grunner kan ikke hvem som helst få hugge skogen i Byfjellene.

Parksjef Sissel Lerum i Grønn avdeling i Bergen kommune sier dette i en kommentar til Naturvernforbundet Hordalands forslag om å slippe bergenserne løs med sag og øks for å hogge sin ved i skogene i Byfjellene.

— Primært er det norsk gran som er plantet ut i Byfjellene. Det er ikke en fremmed art i Norge. De utplantede sitkagranene som det er en del av i Byfjellene, ble ikke det gode treet man forestilte seg. I tillegg ble det i sin tid plantet ut noen få fremmede treslag ý blant annet hemlokk. Noe stort og uoverkommelig spredningsproblem har dette ikke gitt, sier Grønn avdeling-lederen.

— Mye av denne skogen begynner nå å bli hogstmoden og vil bli felt. Det har blant annet Bergens Skog- og Træplantningsselskap laget planer for i det området de forvalter. Fortsatt vil gran bli plantet ut i kommunale skoger, men det stilles krav til et variert skogbilde og biologisk mangfold, særlig i bynære områder med mye friluftsliv. Landbruksdepartementet krever ti prosent innblanding av løvskog når det plantes ny skog, sier Lerum.

Økologi og friluftsliv

— Offisiell politikk for de arealene som kommunen eier i Byfjellene er først og fremst å ta hensyn til økologi og friluftsliv.

Forvaltningsplanen for Byfjellene balanserer forholdet mellom ulike brukerinteresser og verneinteresser i Byfjellene. Dette gjøres blant annet ved at byfjellsområdet inndeles i to soner - en vernesone og en brukssone.

— I vernesonen er hensynet til vern av blant annet landskap og biologisk mangfold det mest tungtveiende hensyn. I forvaltningsplanen heter det at vernesonens relativt urørte natur- og landskapspreg opprettholdes på lang sikt. I forvaltningen skal hensynet til natur, landskap og andre miljøgoder tillegges stor vekt.

Idrett og landbruk

— I brukssonen er ivaretakelse av natur og landskap viktig, men bruksmessige hensyn gis her større plass. Det handler om friluftsliv, idrett og landbruk.

— Hvordan skal eineren håndteres?

— Aktuelle løsninger for å holde eineren i sjakk i Byfjellene er økt beiting, sviing og klipping. Økt beiting kan komme i konflikt med drikkevannsinteressene. Grønn avdeling vil vurdere mulighetene for sviing, om enn ikke i stort omfang. Det kan også være aktuelt å klippe einer på små områder slik vi har gjort langs en av hovedstiene fra Borge mot Vidden, sier Sissel Lerum.