— Alt annet ville vært overraskende, sier fylkesmannen til BT, etter at vi har presentert ham for resultatet.

Sponheim peker på at dette var i samsvar med det som kommunen og fylkesmannen i sin tid kom frem til i et meklingsresultat.

— Tenk så mye tid som kunne vært spart om de hadde stått ved meklingsresultatet. Men kommunen valgte å gå denne veien. De liker tydeligvis at beslutninger tas i Oslo, og ikke i Bergen, sier han.

Flere uenigheter

Her er uenighetene Miljøverndepartementet gikk gjennom:

  • Parkering: Innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge. Det reduseres antall parkeringsplasser i sone P1 og P4. Antall parkeringsplasser for sykkel i sone P1 økes med 50 prosent.
  • Kollektivdekning: Miljøverndepartementet godkjenner rekkefølgebestemmelsene som er fremforhandlet mellom fylkesmannen og kommunen etter kommuneplanen.
  • Boligområdet Aadland: Departementet godkjenner byggeområde for boliger på Aadland. Miljøvennlige transportløsninger, avgrensning av byggeområdet, omfang av utbyggingen og hensyn til flystøy skal inngå i en helhetlig vurdering i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Birkeland, Liland, Aadland og Espeland.
  • Naustområder: Departementet godkjenner ikke kommuneplanens arealdel for naustområdene som vedtatt av kommunen, men endrer planen slik at arealformålene fra tidligere kommuneplan videreføres. Det betyr at tidligere byggeområder videreføres og at det stilles krav om reguleringsplan, og at tidligere landbruks-, natur- og friluftsområder også viderføres.

Godsterminalområdet Nygårdstangen: Miljøverndepartementet mener at det av hensyn til byutviklingen må arbeides for at godsvirksomheten flyttes fra Nygårdstangen. Frem til en ny terminal kan stå ferdig, må eksisterende virksomhet gis nødvendig utviklingsmulighet.

Byråkratisk parodi

Byutviklingsbyråd Filip Ryggs (KrF) første reaksjon er at han ikke helt vet hva han skal si.

— Jeg er ikke veldig overrasket, sier Rygg.

— Men det betyr ikke at det er mindre provoserende.

Sammen med BT går han gjennom de forskjellige områdene hvor departementet har avgjort.

  • Naustområdene: Vi har bedt dem om ikke å påtvinge hver enkelt bergenser et krav om reguleringsplan når de skal bygge naust i et eksisterende naustområde. Det blir en byråkratisk parodi å kreve full reguleringsplan for naust i områder hvor det allerede er naust.
  • Godterminal: At regjeringen legger til rette for en tredobling av gods midt i sentrum, og overkjører lokalpolitikerne, er sjokkerende. Miljøvernministeren sa for en uke siden at man lokalt må ta ansvar for byfortetting. Og så kommer dette.
  • Parkering: Parkeringsbiten er ikke veldig dramatisk, med få unntak. Der det vil få konsekvenser, er arbeidsplasser i sentrum. Med dette vil for eksempel ikke det planlagte bygget til Media City Bergen få parkeringsplasser. Det er vanskelig å tro at det er intensjonen til departementet. Men her kjører de prinsipper uten å tenke på konsekvenser. Smidigere samarbeid
PROVOSERT: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF)
ODD NERBØ (ARKIV)

Lars Sponheim selv håper denne runden kan føre til at fremtidige forhandlinger mellom kommunen og fylkesmann kan gå smidigere.

— Det er i Bergen vi møter disse problemene. For litt siden løste vi alle utfordringene i Austevoll etter et møte på tre-fire timer. Da unngikk vi å måtte gå til mekling, sier han.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier om sitt eget brev til Bergen kommune at de har prøvd å være liberale på boligsatsing og restriktive på trafikkutviklingen.

— Når det gjelder godsterminalen på Nygårdstangen er jeg enig med Bergen kommune, den må vekk og frigjøre området til byutvikling. Men før det finnes planer for ny terminal må vi ta hensyn til godsutviklingen og si nei. Godsterminalen må få utvikle seg for å ta unna den økende godsmengden på jernbane, som er mål også i klimaforliket, sier Solhjell.

-Klassisk konflikt

Den andre saken der departementet setter foten tungt ned, er spørsmålet om naustområder.

— Dette er en klassikk konfliktsak, sier Solhjell.

— Bergen er blant de kommuner med høyest press på strandsonen. Det er ikke den enkelte godkjenning av ett naust som er problemet, men den samlede utviklingen. Derfor kan vi ikke godkjenne de områdene Bergen kommune viser som naustomåder. Her må ny reguleringsplan til, der de opprinnelige NLF-områdene videreføres, sier han.

Forøvrig mener miljøvernministeren at hans reduksjon i antallet parkeringsplasser i Bergen sentrum ikke er et absolutt forbud der det er nødvendig med parkeringsplasser.