Etter fem klager fra foreldrene gjennomførte kommunen tilsyn med Paradis barnehage i midten av september.

Før helgen kom tilsynsrapporten fra fagavdeling for barnehage og skole med ett avvik og tre merknader.

Rapporten konkluderer med at det psykososiale miljøet for barna ikke er tilfredsstillende etter barnehageloven.

Nekter å kommentere avvik

— Styrer og eier må umiddelbart iverksette tiltak som trygger foreldre på at barna har det godt i hverdagen, skriver seksjonsleder for barnehage, Marianne Boge, i tilsynsrapporten.

Kommunen vil ikke konkretisere hva som ligger bak avviket om barnas psykososiale miljø.

— Det er basert på klagene fra foreldrene, meg jeg vil ikke kommentere konkret hva det går ut på nå, sier Odd Harald Hundvin, direktør for fagavdeling for barnehage og skole.

- Ikke ansattes feil

Det vil foreldrerepresentant Marion Solheim.

— Jeg har snakket med mange foreldre som har følt at det har vært for lite fokus på å skape et godt fellesskap blant de små. Fra flere avdelinger har jeg hørt om unger som gruer seg til å gå i barnehagen, og andre barn som igjen blir veldig dominerende. Det er jo ikke slik det skal være, sier Solheim.

Hun understreker at dette ikke er de ansatte sin feil.

— Det handler om hvilke ressurser de som jobber der får av styrer og eier, sier hun.

Foreldrerepresentanten er glad for at kommunen bekrefter at barnehagen bryter barnehageloven.

— Da kan ledelsen ikke lenger bagatellisere problemene.

Solheim frykter likevel at problemene ved den ene avdelingen vil flyttes til andre avdelinger dersom saken løses ved rokeringer blant personalet.

Fikk nok

I sommer fikk Arve Johan Jacobsen nok og tok sønnen ut av barnehagen.

—  Det var en sum av problemer over tid, som gikk i metning for oss, sa Jacobsen til BT onsdag 3. oktober.

Blant annet skal gjennomtrekket i personalet ha ført til at sønnen ikke fikk den tryggheten han hadde behov for. Henvendelser til ledelsen i barnehagen skal sjelden ha ført frem, sa Jacobsen. Ledelsen avviste overfor BT at det har vært høy utskiftning i personalet, men innrømmet at det har vært rokeringer avdelingene imellom.

Tre merknader

Foreldreklagene har videre gått på den pedagogiske kvaliteten, foreldresamarbeidet, sikkerheten på lekeplassen og hygiene.

Tilsynsrapporten kommer med følgende tre merknader:

For det første er det pedagogiske tilbudet ved en av avdelingene i barnehagen ulovlig.

Ifølge rapporten er ledelsen klar på at forholdene på avdelingen ikke kan vedvare, og må iverksette tiltak for å sikre et tilfredsstillende pedagogisk tilbud.

Dårlig foreldresamarbeid

For det andre har informasjonsrutinene overfor foreldrene vært for dårlige.

— Styrer og eier må påse at god, korrekt og tilstrekkelig informasjon blir gitt til foreldre, slik at de føler seg ivaretatt og er kjent med forhold som berører barnehagens kvalitet og barnehagens drift, skriver Boge.

For det tredje får styreren kritikk i rapporten for å ikke ha tett nok dialog med foreldrene. Ledelsen må nå dokumentere hvordan de skal gjenvinne foreldrenes tillit til barnehagen.

Nytt tilsyn

I tillegg har foreldrene klaget over dårlig hygiene og sikkerhet på lekeplassen. Tilsynsrapporten viser til at utbedringen av lekeplassen nå er ferdig, og gir ingen bemerkninger på dette punktet. Eieren forklarer forsinkelsen av utbedringen utendørs med "uheldige omstendigheter".

Kommunen har gitt barnehagen frist til 20. oktober for å legge frem en plan for hvordan ledelsen skal rette opp i avviket og merknadene.

— Da vil vi vurdere tiltakene de kommer med, og enten gjennomføre et nytt tilsyn eller lukke saken, sier Hundvin.

Under tilsynet 10. september møtte styrer og eiere to representanter for fagavdeling for barnehage og skole og en representant fra etat for helsetjenester.

Fordi det var planleggingsdag under tilsynet, vil helseetaten gjennomføre et nytt tilsyn i barnehagen når barna er til stede.

- Vil få svar

Ledelsen i Paradis barnehage tar tilsynsrapporten frakommunen på det største alvor, opplyser styrer Torunn Sørheim i en e-post tilbt.no.

— Kommunen vil få svar innen fristen som er den 20. oktober.Det er ikke riktig å gå inn på enkeltsaker overfor andre enn kommunen.

Sørheim bekrefter at det har vært en konflikt ved en av avdelingene i barnehagen,og sier at det er iverksatt tiltak for å løse dette.

— Det er også avholdt foreldremøte i avdelingen og detframkom ingen konkrete forhold som er bekymringsfulle der. Det er skrevet etreferat fra foreldremøtet og som alle har fått utdelt. Barnehagen har ikkemottatt noen innsigelser eller kommentarer til innholdet i referatet. For øvrighar det vært avholdt møter i Samarbeidsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og medpersonalet. Situasjonen i barnehagen har vært grundig diskutert uten at det erfremkommet noen aktuelle forhold som er spesielle, sier Sørheim.

Styreren understreker at hun er «opptatt av at personalet må ha gode arbeidsbetingelserog få ro til å gjøre en god jobb til beste for barna i barnehagen».