Et unikt forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen skal nå undersøke samspillet mellom spedbarn og deres fedre.

Barn er sosiale vesener allerede fra de er babyer, viser nyere forskning. De lærer seg ansikts— og kroppsspråk og oppfatter gjerne mer enn vi tror.

Men i faglitteraturen om spedbarnstiden er far nærmest fraværende. Det er kontakten og samspillet med mor det fokuseres på. Far er til nå blitt sett på som en som er utenfor det tette samspillet mellom mor og baby, nesten som en fremmed.

Babyer er sosiale

Men hvor viktig er babyens kontakt med pappa? Internasjonalt finnes mye forskning som ser på samspillet mellom mor og baby og babyer og fremmede. Men bare et fåtall studier har sett på hvordan spedbarnet og far kommuniserer.

— Forholdet til far i spedbarnsalderen er trolig viktig for barnets senere utvikling. Derfor er det interessant å få mer kunnskap om hvilke spesielle kvaliteter samspillet mellom far og spedbarn har, sier Kristina Åkerblom og Yngvild S. Danielsen, psykologistudenter tilknyttet Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Bergen.

De gjennomfører undersøkelsen, som forsker Kjell Morten Stormark er ansvarlig for.

— Barna er fra svært tidlig innstilt på sosialt samspill. Det er en evne de bærer med seg, og ikke noe som er forbeholdt mor, sier Danielsen og Åkerblom.

Fedre på sidelinjen

Dagens fedre er trolig mer aktivt med i spedbarnas liv enn det fedre i generasjonene før dem var.

— Det er blitt et økt fokus på far som ressurs. Fedre har større rettigheter enn før, blant annet når det gjelder permisjonsordninger. Samtidig er det vårt inntrykk at en del fedre føler seg satt på sidelinjen, sier de to psykologistudentene. Nettopp faglitteraturen som fokuserer så sterkt på det viktige samspillet mellom mor og barn, kan være en årsak til det. Oppfordringer fra helsemyndighetene om at mor bør amme hele det første leveåret til barnet, kan også bidra til at noen fedre føler at spedbarna er mest mors, mens de selv kommer mer inn i bildet når barna blir større.

Video av babyen

— Forskningsprosjektet har ikke som mål å skille mellom gode og dårlige fedre. Det er dialogen mellom far og spedbarn som er viktig, sier Yngvild S. Danielsen og Kristina Åkerblom.

Hvordan henvender far seg til spedbarnet? Hvordan reagerer spedbarnet på far, og hvordan «svarer» babyen?

Far og spedbarnet, som er to-tre måneder gammelt, blir filmet mens de sitter i to forskjellige rom. Forskerne skal ikke fremprovosere situasjoner. Far og baby prater via fjernsynsskjerm, og kommunikasjonen skal skje mest mulig naturlig.

Forskerne studerer etterpå videoopptak av dialogen mellom de to. I tillegg måles hjerterytme og puls. Dette er en anerkjent og mye brukt metode for å studere kommunikasjon.

Fakta/slik snakker pappa og baby

  • Forskningsprosjektets mål er å studere spesielle kvaliteter ved samspillet mellom far og baby.
  • Far og babyen, som er to-tre måneder gammel, sitter i to forskjellige rom, ca. en meter fra hverandre. De ser, hører og kommuniserer med hverandre via to fjernsynsapparater og to videokamera.
  • Dialogen blir registrert på video. I tillegg måles hjerterytme og puls. Undersøkelsen varer 15-30 minutter.
  • Etterpå kan far se videoen og få forklart hva som skjedde mellom ham og barnet.
DOBBEL-PAPPA: Tvillingene Øystein og Håvard er 12 uker gamle. Sammen med pappa Jan Ove Hennøy (på tv-en) deltar de i forskningsprosjektet om samspill mellom fedre og sped-barn. Psykologistudentene Kristina Åkerblom (bildet) og Yngvild S. Danielsen gjennomfører undersøkelsen.
FOTO:HELGE SKODVIN