Leger skal melde ethvert unaturlig dødsfall til politiet, som vurderer om obduksjon er nødvendig.Frem til 31. desember 1991 ble utgifter i forbindelse med rettslige obduksjoner belastet et fond i Justisdepartementet. Etter 1. januar 1992 har hvert enkelt politidistrikt selv måtte betale alle utgifter de har i etterforskning av straffesaker.Konsekvensen er at antall begjærte obduksjoner har gått ned med nesten en tredel. Obduksjon for dyrt I perioden 1985 — 1991 var det gjennomsnittlig 2880 rettsmedisinske obduksjoner i året på landsbasis. Tallet sank med hele 624 i 1992, første året etter omleggingen. Etter det har snittet lagt på 2010 obduksjoner.Rettsmedisiner og professor Inge Morild ved Gades institutt er sikker på at det er innsparing som er årsaken til de lave obduksjonstallene etter 1992.- Etter finansieringsomleggingen er dette blitt et rent økonomisk spørsmål. Situasjonen er slik at politidistriktene prøver å holde etterforskningsutgiftene nede slik at de har penger på bok i tilfelle det skulle dukke opp et drap på slutten av året, mener Morild. Flere drap i året Professor Torleiv Rognum ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo regner med at en slik praksis fører til at alvorlige forbrytelser ikke blir etterforsket.- En må regne med at det overses et drap eller to per år når en holder på slik, sier Rognum og viser til en svensk undersøkelse fra 1999. Her avdekket obduksjonene seks drap i tilfeller hvor det ikke forelå mistanke om noe kriminelt.Inge Morild advarer sterkt mot å gi blaffen i å obdusere unaturlige dødsfall.- Uten obduksjon kan en gå glipp av den egentlige dødsårsaken. En obduksjon kan for eksempel avdekke at et uventet dødsfall skyldes forgiftning, mens lege og politi kanskje konkluderer med et illebefinnende, poengterer Morild.- Det er bedre å gjøre en obduksjon for mye enn å overse et drap, mener Morild. Busch vil ha gratis obduksjon Riksadvokat Tor-Aksel Busch er bekymret over situasjonen, og har gjentatte ganger anmodet landets politimestre om å se nærmere på sin praksis for å rekvirere obduksjon.I et brev til politimestrene og statsadvokatene i april, poengterer Riksadvokaten at «kriminalitetsbekjempelsen ikke må bli skadelidende på grunn av innsparingstiltak på så viktige områder som dette». Busch var 8. mars i år i et møte med blant andre underdirektør Magne Svor i Politidirektoratet om de rettsmedisinske tjenestene i Norge.Her bemerket Riksadvokaten at for få obduksjoner fører til at straffbare handlinger blir oversett, og at «gratis» obduksjoner trolig ville fått antall obduksjoner opp i et riktig leie.Også Magne Svor går langt i å kritisere dagens finansiering.- Det er liten tvil om at det ville være lettere for politiet dersom de ikke har budsjettansvaret i bakhodet, sier Svor til Bergens Tidende. Tror på økning Torleiv Rognum følger Riksadvokatens argumentasjon og ønsker å få tilbake den sentrale obduksjonsfinansieringen fra før 1992.- Jeg tror det ville hjelpe godt på. Antall obduksjonsrekvisisjoner ville nok stige hvis politidistriktene ble fritatt for det økonomiske ansvaret, sier Rognum.