— Hugsar eg ikkje feil var budsjettvedtaket i Helse Førde samrøystes. Dermed var også Rune Larsen med på det, og står saman med resten av styret ansvarleg. Om han meinte budsjettet var urealistisk, måtte han anten røysta mot eller kome med alternative framlegg, seier Nilssen.

I følgje Nilssen fekk Helse Førde seg i fjor pålagt eit innsparingskrav på 125 millionar kroner. Så langt ser det ut til at budsjettet kan sprekke med 87 millionar, og resultatet kan fort blir dårlegare.

— Om det blir slik at føretaket kanskje berre greier å levere 20 av 125 millionar, må vi vel kunne seie at det ikkje er fullt ut godkjent. Det trur eg både administrasjonen og styret vil vere samde i, seier Nilssen.

— Men har ikkje Helse Vest ein stor del av ansvaret når det blir lagt så sterke føringar for kva og kvar Helse Førde kan kutte?

— Uavhengig av kva politisk parti statsrådane har kome frå siste åra, har det siste åra vore tydeleg signalisert at lokalsjukehus ikkje skal leggjast ned. Det har vi oppfatta som ei heilt klar politisk føring, og noko vi har formidla vidare til dei lokale føretaka.

— Men det inneber vel ikkje at det er uråd å gjere endringar ved lokalsjukehusa?

— Nei, men no har det vore mange rundar om innhaldet i sjukehusa på Eid og i Lærdal. Og ved nærsjukehuset i Florø er vi i den situasjon at det blir drive i samarbeid med kommunane.

— Er det ikkje å ta over all lokal styringsrett når Helse Vest no krev at alle kutt skal gjerast ved Førde sentralsjukehus?

— Vårt utgangspunkt no er at sjukehuset i Førde når det gjeld senger og tilsette, ligg over både landsgjennomsnittet og sjukehus det er naturleg å samanlikne seg med.