En tidligere psykiater ved Sandviken sykehus er i Bergen tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for å ha slått og kløpet en kvinnelig pasient.

En maidag i fjor satt den 68 år gamle mannen i samtale med den tvangsinnlagte pasienten, på hennes rom, da pasienten uten forvarsel sparket ham to eller tre ganger på skinnleggen.

Overlegen reagerte ifølge dommen fra Bergen tingrett med å klype pasienten i kinnet, før han slo henne i ansiktet med «ikke ubetydelig kraft».

Ba om fengsel

Legen er også dømt for å ha handlet faglig uforsvarlig etter helsepersonelloven.

Aktor ba opprinnelig om 45 dagers ubetinget fengselsstraff.

Retten mener imidlertid at bot er en passende reaksjon, og viser særlig til at overlegen selv ble utsatt for vold fra pasienten rett i forkant.

«(..) i vår sak er volden, isolert sett, relativt beskjeden, og handlingene fremstår som et engangstilfelle av en lege som har arbeidet i 30 år uten lignende hendelser», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Rettens mindretall, bestående av én meddommer, mente at betinget fengsel var tilstrekkelig straff for å markere alvoret i overlegens handlinger.

— Nødverge

Forsvarer Eirik Nåmdal ba om full frifinnelse da saken var oppe til vurdering i retten, og begrunnet det med at psykiateren handlet i nødverge.

Han valgte å kalle hendelsen klaps på kinnet, ikke slag, slik aktor la til grunn.

— Tiltalte ble dessuten provosert til å reagere da hun sparket, sa han, og viste til at loven fritar for straff også for overreaskjon, hvis den kom fordi han var redd, sa Nåmdal i retten.

Retten har lagt til grunn at sparkene fra pasienten etter loven utgjør en legemsfornærmelse, men skriver samtidig at legens reaksjon ikke kan regnes som lovlig nødverge.

«Tiltalte utviste ikke slik selvbeherskelse som måtte forventes av ham da han slo og klep fornærmede.», heter det i dommen.

Overlegen har tidligere mottatt en advarsel fra Helsetilsynet for sine handlinger.