I dag bestemte flertallet av fylkespolitikerne seg for å anbefale en bybane over Bryggen. Det er bypolitikerne som skal ta endelig stilling til trasévalget.

Anbefalingen var i tråd med fylkesrådmannens innstilling. Fylkesrådmann Rune Haugsdal overså selv fylkeskonservatorens innstilling da han anbefalte Bryggen-bybane. Det kommer frem av saksutredningen.

Ikke vanlig

— I saken har vi anbefalt at man går for tunnelalternativet, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

- Hvorfor det?

— Går man for tunnel så sparer man seg for mange utfordringer på Torget og Bryggen. Det handler om master, ledninger, spor og bruk av banegulvet. Dette er momenter som må legges veldig vekt på i det videre arbeidet, svarer han.

- Er det vanlig at fylkesrådmannen går mot deres innstillinger?

— Det er ikke vanlig, nei. Men så er heller ikke dette en vanlig sak. Det er mange hensyn som skal veies mot hverandre. Hans avgjørelse er knyttet opp mot gjennomføringsevne samt økonomi, svarer Ekerhovd.

Best med åpen løsning

Det bekrefter fylkesrådmann Rune Haugsdal. Hans grunnleggende mening er at en åpen løsning er det beste valget for en bybane.

— Det dekker sentrumsområdene best, og gir best overgang fra buss til bane.

Han erkjenner at de antikvariske myndighetene har anbefalt en tunnelløsning.

— Men de kommentarene vi har fått fra Riksantikvaren, Icomos Norge og faglige miljøer, mener jeg det er mulig å ivareta. I de forslagene vi nå fremmer, tar vi hensyn til de momentene de peker på, og vi gjør tiltak for å imøtekomme deres synspunkter.

Han mener også at det er en klar risiko med tunnelalternativet som knyttes til en mulig grunnvannslekkasje dersom man graver i dette sentrumsområdet.

— Da er det min vurdering at vi bør følge et føre-var-prinsipp. Vi vil få større kontroll på gjennomføringen av prosjektet gjennom å gå for et dagalternativ.

HØRTE IKKE: Fylkesrådmann Rune Haugsdal prioriterte andre momenter enn de antikvariske myndighetene sine råd.