— Vi har levert en grundig redegjørelse til Fylkesmannen om saken. Konklusjonen var at Fylkesmannen ikke fant grunn til å foreta nærmere undersøkelser, sier overformynder i Askøy kommune, Erik Kjær Mjøs. Han overtok stillingen etter Rolf Helgesen året etter tomtesalget.

- Normalt annonserer vi

— Hvorfor ble ikke tomten annonsert på det åpne markedet, slik hovedregelen er?

— Det vet jeg ikke. Det fremgår ikke av dokumentene. Det er ikke vanlig i politiske utvalg å notere hva som drøftes i møter. Jeg kan bare konstatere at overformynderiet aksepterte salget.

— Hva ville du gjort hvis det var i dag?

— Her vil jeg henvise til at det normale er å lyse ut. Det er praksis i dag.

— Hvorfor ble tomten solgt?

— Askøy overformynderi fikk en søknad fra Robert Kristiansen om å få kjøpe tomten. Han ønsket å kjøpe til takst. Det aksepterte overformynderiet.

— Tatt i betraktning at tomten ikke ble annonsert, hva synes du om at kjøperen er sønnen til vergen?

— Det synes jeg er uproblematisk. Siden kjøper var vergens sønn, ble det satt inn en setteverge for å ivareta den umyndiges interesser. I tillegg ivaretok også overformynderiet hennes interesser.

Ikke pro forma

— Hva synes du om at settevergen er i slekt med både verge og kjøper?

— Det er langt ute i slekten, og ikke i nærheten av å være en inhabilitetsgrunn.

— Hva er en verge eller setteverges oppgaver i forbindelse med salg?

— Sikre at salget foregår på en ryddig måte og signere kontrakt og skjøte. Det kan blant annet være å hjelpe eiendomsmekler med gjennomføring av salg.

— Settevergen sier at han kun signerte papirer som ble lagt frem for ham; mer husker han ikke å ha gjort?

— Hva settevergen gjorde, vet jeg ikke. Men en setteverge har ansvar for å ivareta den umyndiges interesser, og følge opp dette ansvaret skikkelig. Det skal ikke være noen pro forma-ordning.

Ingen forklaring

— To takstmenn anslår markedsprisen på salgstidspunktet til mellom 300.000 og 350.000 kroner. Hvordan reagerer du på at tomten tilsynelatende ble solgt langt under markedspris?

— Dette må jeg bare ta til etterretning. Det eneste jeg vet er at tomten ble solgt til takst. At den avviker fra de nye takstene, har jeg ingen forklaring på, sier Erik Kjær Mjøs.

Advokat Rolf Helgesen var overformynder da tomten ble solgt høsten 2000.

— Hvorfor ble ikke tomten annonsert?

— Jeg har ingen kommentar. Du må huske at det er meklergebyr på slike salg.

— Var det for å spare meklergebyr at tomten ikke ble annonsert?

— Dette er fire år siden, jeg kan ikke huske det. Men det er helt naturlig at slike ting blir vurdert. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Helgesen.