— Det er 10 år siden vi innførte boplikt. Erfaringene er at ordningen ikke har virket etter hensikten, sier ordfører Kari Fosseid Aakre (Ap).

Osterøy er en av få kommuner i regionen med boplikt. Heradstyret innførte ordningen da folketallet var på vei ned, og politikerne hadde håp om at boplikt på landbrukseiendommer og bolighus kunne bedre innbyggertallet i kommunen.

— I løpet av disse årene har vi bare hatt to søknader om fritak fra boplikt, og begge ble innvilget. Vi har heller ikke opplevd at det har vært noe problem at folk ønsker å bruke helårsboliger som fritidshus, sier Aakre.

Hun viser også til at kommunen nå har vekst i innbyggertallet og økt etterspørsel etter boliger.

— Vil avvikling av boplikten føre til økte boligpriser på Osterøy?

— Vi har nok noe lavere priser enn andre områder i indre strøk, og kanskje får vi et lite hopp. Men jeg tror ikke på store endringer, sier Aakre.

Bare Sp gikk i mot forslaget da det ble behandlet i formannskapet. Heradstyret startet sitt møte klokken 16.