DEBATT

Av Anne-Kristin Tvedt SkeldalBerit HjellvollBjørn MadsenHåkon Kahrs Sjursen

PBU-Osheim gir behandlingstilbud til barn i aldersgruppen 7-13 år. Personalet ved skolen har betydelig kompetanse og erfaring innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Skolen tilrettelegger undervisningen individuelt og i små grupper, alt etter hvilke behov barna har.

Når barnet kommer til Osheim, har det ofte med seg nederlags— og tapsopplevelser fra tidligere skolegang, og mange vegrer seg for skolen. I starten av oppholdet er målet vårt å gi barnet mestringsfølelse slik at det får lyst til å gå på skolen, og komme i posisjon til å ta imot læring.

Dette har vi mulighet til å gjøre fordi barnet bor på institusjonen slik at vi kan samarbeide tett med det behandlende personalet. Gjennom å bli kjent med barnet over tid blir barnet trygt og vi kan se hvilke sterke sider og interesser barnet har, og bygge på dette. Gjennom tett samarbeid og gode opplevelser skapes det en god relasjon mellom elev og lærer, noe som igjen er med på å øke selvbildet og tro på egen mestring hos barnet.

Beliggenheten til Osheim skole er helt unik - tett ved Oselva - med tilgang til båt og fiske i Bjørnefjorden. I tillegg har skolen tilgang til båt og garnfiske i ferskvann, samt egen leirplass med lavvo i umiddelbar nærhet.

Over tid ser en at eleven får positive opplevelser og mestrer disse arenaene, noe som igjen fører til tro på egne ferdigheter. Resultatene ser en igjen i økt ytelse i de teoretiske skolefagene, og større tro på egne prestasjoner.

Dette krever et tett samarbeid mellom miljødelen v/PBU-Osheim og skoledelen. Det er under oppholdet også samarbeid med hjemmeskolen, foresatte og instanser fra hjemmemiljøet til barnet.

Før barnet tilbakeføres til hjemmeskolen eller ny skole, tilbyr Osheim skole veiledning til de ansatte gjennom hospitering på Osheim skole og ved å følge barnet i en myk overgang til hjemmeskolen. Pedagogene ved Osheim skole deltar under hele oppholdet i ansvarsgruppe som har ulike ansvarsområder for barnet og dets familie, og er i løpet av oppholdet med på å koordinere og legge til rette for at barnet blir tilbakeført med de ressurser og tiltak barnet og dets familie har behov for i miljø og skole.

Ved en nedleggelse av PBU-Osheim vil dette unike skoletilbudet forsvinne. Lærerkreftene og kompetansen innenfor dette fagfeltet vil bli spredt. Ifølge administrasjonen v/PBU skal et ambulerende team erstatte tilbudet som Osheim og Osheim skole gir i dag. Det vil med andre ord si at det ikke vil være et eget skoletilbud i tett kontakt med behandlingsdelen i den tiden de er under behandling. Som pedagoger mener vi at det da vil bli gjort disse barna stor urett, når en beviselig ser så positive resultater gjennom dagens tilbud.

Til styret i Helse Bergen ønsker vi å si: Å ta vekk et tilbud som fungerer uten å kunne presentere et tilsvarende eller bedre tilbud, er et av ankepunktene til forslaget fra administrasjonen i PBU. I forhold til skoledelen fjernes altså et tilbud for disse barna som er under behandling uten at noe annet skoletilbud blir presentert.