Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med undersvisningstilbudet ved Lysekloster skule, Nore Neset skule og Os skule. Hensikten var å se om kommunen følger opplæringsloven sitt krav om at når minst ti elever på årstrinnene 1 til 7 ønsker skrifltlig opplæring på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, så har de rett til å tilhøre en egen elevgruppe.

11 elever

Tilsynet kom etter klager fra foreldre og Bokmålsforbundet om at kommunen nektet bokmålselever undervisning på sin målform. Fylkesmannen konkluderer med at samtlige tre kontrollerte skoler bryter kravet om å tilby elevene undervisning i annen målform.

Ved Nore Neset skule er det 11 elever på 5. trinn som har valgt bokmål. Skolen har likevel ikke opprettet elevgruppe på dette klassetrinnet.

— Ingen klager

Ved Os skule har fem av årstrinnene ti eller flere bokmålselever. De får fem timer undervisning i sin målform i uken, men det mener Fylkesmannen ikke er godt nok. Loven sier at det skal opprettes egne elevgrupper.

Os skule hevder at de ikke har fått klager fra foresatte på praksisen. Fylkesmannen svarer da at foresatte aktivt må samtykke i at målformsgrupper blandes, og viser til en dom fra Sandnes tingrett.

Os kommune har fått frist til 20. august med å gi tilsvar og rette avvikene fra opplæringsloven.