Det er Deloitte som har gjennomført en såkalt forvaltningsrevisjon av Bergen og omland havnevesen hvor Gunnar Bakke er styreleder. De har undersøkt om hvorvidt hans forhold til Brünner har medført at han har vært inhabil i jobben sin. Konklusjonen er entydig:

«Deloittes undersøkelser har ikke avdekket noen forhold som tilsier at havnestyrets leder/ordfører Gunnar Bakke var inhabil under sin behandling av varslingssak og granskningsrapport fra PWC som etterfulgte varselet.»

Førte til jobbslutt

I vår bestemte Kontrollutvalget at Bakkes habilitet skulle granskes av Kommunerevisjonen. Bakgrunnen for det var at Brünner var en av dem som i sin tid varslet Bakke om en rekke forhold rundt daværende havnedirektør Gunvald Isachsen. Det handlet om overtidsbruk ute av kontroll, mulige brudd på anskaffelsesregler og mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven.

Dette varselet og den påfølgende granskingen i havnen førte til at Isachsen trakk seg fra jobben som havnedirektør. Senere ble det kjent at Bakke hadde innledet et forhold til, og flyttet sammen med, nettopp Brünner. Deloitte ble hyrt inn for å gjøre oppdraget, og leverte i går sin rapport. Det de skulle finne svaret på var følgende spørsmål:

«Var styreleder Gunnar Bakke habil ved behandlingen av varslingssak og påfølgende gransking i Bergen og Omland Havnevesen?»

I rapporten sin redegjør Deloitte for hva som skal til for at Bakke blir ansett som inhabil:

«En ansatt eller folkevalgt kan være inhabil dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til personens upartiskhet i forhold til en konkret sak. Hensikten med regelverket er å motvirke at beslutninger blir fattet under innflytelse av utenforliggende eller usaklige hensyn».

Innledet sent forhold

I rapporten står det at Brunner gikk fra sin stilling som rådgiver til å være sekretær for havnestyret da de behandlet saker om Isachsens avgang og granskingsrapporten på våren. Deloitte sine intervjuer har derimot avdekket at forholdet mellom de to ikke kom i stand før etter at varselet og Isachsens avskjed var behandlet.

«Revisjonen legger til grunn, på bakgrunn av opplysninger gitt i intervju at Bakke og ansatt A innledet et nært forhold etter at varslingssaken og granskningen var ferdig behandlet, tidligst sensommer 2010/høsten 2010. Det har i undersøkelsen ikke fremkommet opplysninger som gir revisjonen grunnlag for å stille spørsmål ved dette.»

Deloitte har også undersøkt en rekke beslutninger Bakke har tatt som styreleder i denne saken, og om hans forhold til Brünner kan ha medført at han er inhabil. I samtlige av punktene konkluderer de med at Bakke ikke har hatt noen særlig fordeler eller ulemper i behandlingen, eller at han har hatt noen personlige interesser i saken. Det påpekes også ved flere av vurderingene at forholdet deres ikke var startet på den tiden.

Gunnar Bakke sier til BT at han ikke er overrasket over konklusjonen.

- Dette sa jeg den gangen det ble bestemt at det skulle undersøkes. Jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe galt.

Brünner opplyser til BT at hun ikke vil kommentere Deloitte sine konklusjoner.