— Det var eit brev frå departementet med krav om nye konsekvensutgreiingar som førte til sterk mobilisering og nytt engasjement hos dei sju eigarkommunane, seier styreleiar Einar Lutro i selskapet som står bak bruprosjektet.

På kort varsel fekk Lutro, som leier delegasjonen, tillyst eit møte med statssekretær Arnfinn Ellingsen (V) og representantar frå embetsverket. Det er avsett halvannan time, der ordførarane vil oppdatera nøkkelfolka i departementet om prosjektet.

Med Friele på laget

Lutro har fått med seg ordførarane Herman Friele, Bergen, Bjørn Christensen, Voss, Solfrid Borge, Ullensvang, Olav Seim, Granvin, Jon Olav Heggseth, Ulvik, Astrid Selsvold, Kvam og Ola B. Hereid i Eidfjord i tillegg til fylkesvaraordførar Tom-Christer Nilsen.

Den planlagde proposisjonen om Hardangerbrua må vera ferdig tidleg i april, dersom Stortinget skal greia å ta stilling til brua i vårsesjonen.

Venstre blir etter alt å døma jokeren i sluttstriden om brua. Statsrådane Torild Skogsholm og Lars Sponheim har ei nøkkelrolle i regjeringa, og på sidelina står generalsekretæren i Venstre, Terje Breivik, som for få år sidan sjølv var ordførar i Ulvik.

Breivik fortel til Bergens Tidende at han skal vera med på møtet med ordførardelegasjonen torsdag. Men denne gongen sit han i lag med statssekretæren, primært for å bli oppdatert.

Omsynet til villreinen

— Er Venstre imot heile bruprosjektet?

— Nei, vi er ikkje i prinsippet imot bru. Ei anna sak er at Venstre i Hordaland ikkje ønskjer å bruka fylkeskommunale midlar på eit riksvegprosjekt. Det er eit standpunkt partiet i mange år har målbore i fylkestinget.

— Kva er ditt eige standpunkt?

— Som hardangerpatriot og tidlegare ordførar i Ulvik er eg for brua, slik eg og var då saka vart handsama i Stortinget i 1996. Frå ein rikspolitisk ståstad er eg noko meir skeptisk til den strategien som er valt. Totaløkonomien og omsynet til villreinen er svært viktig, og ei bru vil føra til auka press på Hardangervidda. Reinen har etter kvart fått skremmande små område å boltra seg på. Kanskje hadde det vore vel så lurt å byggja dei fire planlagde miljøtunnelane på vidda før brua.

Viktig for Hardanger

— Er bruprosjektet likevel ei vanskeleg sak for Venstre?

— Det ser ut til å vera vanskeleg for alle parti, med unntak av Framstegspartiet. Det høyrest greitt ut når Carl I. Hagen reiser rundt i Hardanger og går inn for bru. Samstundes står han og Frp for ein landbrukspolitikk som ville leggja Hardanger aude.

— Er brua viktig for Hardanger?

— Ja, det er det ingen tvil om. For regionen er det eit viktig og godt prosjekt.

— Har du vore utsett for sterkt press frå folk i Ulvik i denne saka?

— Ikkje meir enn det som ein godt kan leva med. Presset frå andre kommunar har nok vore sterkare, seier Terje Breivik til Bergens Tidende. Han legg til at han stiller på møtet med ope sinn og er først og fremst interessert i å høyra kva følgjer brua får for Hardangervidda.