Fremskrittspartiet ved Liv Røssland:

— Kommunens underskudd er snudd til overskudd.

Fremskrittspartiet: Det har vært den viktigste jobben og den har de fått til i forhandlinger med oss. Vi har sørget for at det har blitt et sterkere fokus på svakere grupper. For eksempel fikk vi stoppet skolenedleggelse, blant annet av Fridalen, som byrådspartiene ønsket.

— 450 millioner kroner mer på omsorgsbudsjettet og større valgfrihet for brukerne av eldreomsorgen.

Fremskrittspartiet: Vi har begynt på riktig spor. Smertene ble dempe takket være oss. Det hadde vært flere sykehjemsnedleggelser uten Frp. Arbeiderpartiets adjø til Bergen etter forrige valg var å foreslå nedleggelser av sykehjemsplasser.

— Fullt trøkk på barnehageutbyggingen med det resultat at nesten fire tusen nye plasser over fire år bringer oss i havn med full behovsdekning.

Fremskrittspartiet: Dette er ikke noe byrådet kan ta æren for. Det er en nasjonal satsing og noe hele bystyret har krevd av byrådet.

— En skolesatsing på 1,3 milliarder over de fire neste årene som er historisk.

Fremskrittspartiet: Men det er fortsatt mindre enn i andre store byer.

— Full stopp i reduksjonen i undervisningsressursene i bergensskolen og har nå begynt innhentingen av kuttene fra forrige periode.

Fremskrittspartiet: Dette er oppnådd gjennom forhandlinger med oss om skolebruksplanen og budsjett. Det er fordi vi har fremforhandlet midler inn i budsjettene.

— Mer åpenhet om skolenes resultater og trivselen blant elevene som også er gjort til-gjengelig for brukerne.

Fremskrittspartiet: Her er vi helt på linje. Dette er noe Høyre og Frp er skjønt enige om.

— Vedtak om oppstart av Bergensprogrammet med byggestart på bybane og Ringvei Vest.

Fremskrittspartiet: Bybanen er ikke vi glade for. Høyre sviktet velgerne og satset på den dyreste kollektivløsningen som finnes. Det får de stå for.

— Et kollektivløft som for første gang i perioden har gitt bergenserne lavere busspris med innføringen av en takst i hele Bergen etter flere år med takstfrys.

Fremskrittspartiet: Det er noe av det vi virkelig er stolt av. Det var vi som fikk fremforhandlet dette i forbindelse med mistillitsforslaget mot byrådet etter Gaia-saken. Enhetstaksten hadde ikke kommet uten oss.

— En mer robust næringspolitikk gjennom Strategisk næringsplan og en fornuftig eierskapspolitikk gjennom eierskapsmeldingen.

Fremskrittspartiet: Eierskapsmeldingen ble lagt i en skuff fordi byrådet ikke klarte å få et flertall. Den kom frem igjen og blir etablert etter forhandlinger med oss. BRB er vi for og støtter. Det er en god og riktig måte å jobbe på.

— Økt satsing for kulturbyen Bergen gjennom kunstplan som forplikter oss til et løft på nærmere 70 millioner kroner i årene fremover.

— Startet arbeidet med etableringen av et 50-meters svømmeanlegg på Nygårdstangen med en ny videregående skole tilknyttet til denne.

Fremskrittspartiet: Det er lov å skryte, men her er de litt frekke. Det er et enstemmig bystyre som har presset dette frem. Her tror jeg oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit følte han ble pisket på ryggen av bystyret.

— Gjennomført landets mest omfattende ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) med fokus på skredfare, flom, vannstand og ekstremvær.

Fremskrittspartiet: Dette skal de ha all ære for. Innsatsen i forbindelse med både ulykkene og med ROS-analysen står det stor respekt av.

— Fremlagt og fått vedtatt nytt forslag til kommuneplanens arealplan.

Fremskrittspartiet: En god melding, men foreløpig er det bare ord på papir. Ingen ting har startet ennå.

— Levert en boligmelding og lagt frem femårsvisjon for studentboligbyggingen i Bergen.

Fremskrittspartiet: Foreløpig bare ord. Meldingene er greie nok, men ingen ting har startet.

— Halvert antall bostedsløse i Bergen og lagt frem plan for bekjempelse av fattigdom, spesielt blant barnefamilier.

Fremskrittspartiet: Her er det gjort et godt stykke arbeid og vi er inne på et veldig godt spor.

— Styrket samarbeidet i bergensregionen gjennom etableringen av Business Region Bergen, transportanalysen for bergensregionen og et omfattende IKT-samarbeid i regionen.

Fremskrittspartiet: BRB er vi for og støtter. Det er en god og riktig måte å jobbe på.

— Levert en tilgjengelighetsmelding for å skape en bedre og lettere by å bo i for mennesker med handikapp.

Fremskrittspartiet: Fin melding, men byrådet må ha fokus på at dette etterleves. Ellers har det ingen nytte.

— Utviklet kommunen som en brukervennlig servicekommune med tilrettelegging for byggesak over disk, ny portalløsning og flere digitaliserte søknadsskjemaer (eksempelvis barnehagesøknad på nett).

Fremskrittspartiet: Dette var et av fokusene vi hadde da vi inngikk samarbeidsavtaler.

— Leverer en klimaplan som skisserer tiltak for reduksjon i kommunens klimautslipp gjennom en mer miljøvennlig handlingsmåte i alle deler av våre virksomheter.

Fremskrittspartiet: Her skryter de av en plan vi ikke har sett ennå.

— Realisert en ny brannstasjon etter 100 års venting.

Fremskrittspartiet: Det er også en sak bystyret har presset frem. Men her byrådet de vist seg handlekraftig.

— Etablering av vitensenteret VilVite.

Fremskrittspartiet: Her har vi alle vært enige.

For øvrig synes jeg de skulle trukket frem at det endelig er kommet midler til vedlikehold av kirkene. Dessuten at vi nå skal få åpne skoler på ettermiddagstid. Det er et flott nærmiljøtiltak. Desstuen er det viktig at det nå skal bygges nye moderne aldersboliger. Men alt dette er jo ting vi fikk fremforhandlet. Det ble vel for mye «våre» saker til at de kunne havne på skryte-listen.

Arbeiderpartiet ved Terje Ohnstad:

Først vil jeg understreke at det går bedre med Bergen. Dette mener jeg har en enkel forklaring. I følge årsmeldingen til byrådet har inntektene til Bergen blitt økt med 21 prosent fra 2004 til 2006. Kostnadsveksten har i samme periode har vært på 6,5 prosent, slik at den reelle veksten i frie inntekter er på ca 15 prosent.

— At det er mer penger i omsorgsbudsjettet og til undervisningsressurser er ikke overraskende. Det ville vært en mye større overraskelse dersom en ikke kunne synliggjort en økning innen disse områdene. Men fortsatt er det slik at Bergen er dårligere en sammenlignbare byer på undervisning i kroner.

— Når det gjelder sykehjemsplasser er antall i denne perioden blitt redusert. Så selv om byrådet skryter i over at de bruker mer penger innen omsorgsbudsjettet mener jeg at tilbudet ikke er blitt bedre.

— Byrådet når ikke nivået om full barnehagedekning.

— Vi foreslo i 2005 enhetstakster. Dette ble følgt opp i budsjettavtalen med Arbeiderpar-tiet i 2006. Først i 2007 ble det innført.

— Svømmeanlegget på Nygårdstangen kunne stått ferdig hadde ikke byrådet rotet med plasseringen i 2004.

— Ny Brannstasjon var det tverrpolitisk enighet om.

— Vi har lagt frem vår klimaplan. Byrådet har ennå ikke synliggjort hvilke tiltak de vil prioritere.

— Eierskapsmelding hadde ikke blitt vedtatt uten Fremskrittspartiets budsjettavtale med byrådet i 2007.

— Øvrige punkter er mange pene ord men lite konkrete. Det er planer både på skolesektoren og kultur, uten penger. Det samme gjelder studentboliger.

Vi er opptatt av å se fremover. Mer opptatt av å drøfte hva vil vi med Bergen de neste årene enn å diskutere om snøen som falt i fjor.

SV ved Åge Christian Jacobsen:

 • Kommunens underskudd er snudd til overskudd.

Kommentar: Ja, med god hjelp fra den nye regjeringen som etter regjeringskiftet har bidratt med 654 millioner kroner i frie midler.

 • 450 millioner kroner mer på omsorgsbudsjettet og større valgfrihet for brukerne av eldreomsorgen.

Kommentar: Tallene er udokumentert. Fremdeles har vi ikke 25% dekning når det gjelder sykehjemmene, det er stoppeklokkeomsorg som preger hjemmetjenestene og valgfriheten som de skryter av handler bare om å kunne velge firma ikke hvilke tjenester.

 • Fullt trøkk på barnehageutbyggingen med det resultat at nesten fire tusen nye plasser over fire år bringer oss i havn med full behovsdekning.

Kommentar: Vi konstaterer at det fremdeles står 2000 barn i barnehagekø, Bergen er fremdeles jumbo i landet sammen med Oslo og byrådet har kommersialisert barnehagesektoren.

 • En skolesatsing på 1,3 milliarder over de fire neste årene som er historisk.

Kommentar: Det er bra, men dekker trolig bare halvparten av behovet. Skoler står til forfall med inneklima som er utholdelig og doer som er uhygeniske og ubrukelige. Vedlikeholdsetterslepet øker fremdeles.

Byrådet glemmer å si at de to ganger i perioden har forsøkt å legge ned Fridalen og Seljedalen barneskole og ungdomstrinnet på Eidsvåg. Slotthaug skole ble nedlagt.

 • Full stopp i reduksjonen i undervisningsressursene i bergensskolen og har nå begynt innhentingen av kuttene fra forrige periode.

Kommentar: Selv med den beste kommuneøkonomien på årtider har byrådet ikke prioritert å øke undervisningsressursene. Bergen er jumbo av storbyene. Elevene i Oslo får ett år mer i undervisning i løpet av de ti skoleårene enn det elever i Bergen får.

 • Mer åpenhet om skolenes resultater og trivselen blant elevene som også er gjort tilgjengelig for brukerne.

Kommentar: I forhold til de små gruppene på en del skoler kan man nesten identifisere resultater på individnivå. Dette er byrådets såkalte åpenhet. Vi mener denne åpenheten minner for mye om gapestokk.

 • Vedtak om oppstart av Bergensprogrammet med byggestart på bybane og Ringvei Vest.

Kommentar: Det er for så vidt ok, men klimautslippene i Bergen har steget med 11% i perioden 1992-2005. Skal vi få till en klimapolitisk snuoperasjon må det mye kraftigere satsing på kollektivtrafikk enn det byrådet legger opp til.

 • Et kollektivløft som for første gang i perioden har gitt bergenserne lavere busspris med innføringen av en takst i hele Bergen etter flere år med takstfrys.

Kommentar: Bra med takstfrys, men kollektivandelen i Bergen er fremdeles på et svært lavt nivå (10-11%). Det må komme fremkommelighetstiltak (bussfiler, bussgater), nye busslinjer og flere avganger om vi skal få kollektivandelen opp.

 • En mer robust næringspolitikk gjennom Strategisk næringsplan, etableringen av BRB (Business Region Bergen) og en fornuftig eierskapspolitikk gjennom eierskapsmeldingen.

Kommentar: Næringslivet i hele Norge går som det snuser. Om vi har en mer robust næringspolitikk vil vi først se i vanskeligere tider. Viser ellers til sammenligningen (i BT) av næringspolitikken til Trondheim og Bergen, hvor rød-grønne Trondheim kom mye bedre ut enn blå-gule Bergen.

 • Økt satsing for kulturbyen Bergen gjennom kunstplan som forplikter oss til et løft på nærmere 70 millioner kroner i årene fremover.

Kommentar: Når det gjelder opplæring og formidling så øker køene til kulturskolen og egenbetalingen går ikke ned. Vi ser gjerne at disse pengene i høyere grad blir brukt på kulturarbeid i bydelene og frivillige grupper.

 • Startet arbeidet med etableringen av et 50-meters svømmeanlegg på Nygårdstangen med en ny videregående skole tilknyttet til denne..

Kommentar: Ja endelig, etter trussel om mistillitsvotum og ørkenvandringen til Nymark og saksbehandling som fikk stryk av kommunerevisjonen.

 • Gjennomført landets mest omfattende ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) med fokus på skredfare, flom, vannstand og ekstremvær.

Kommentar: Fint med analyser, men hvilke tiltak må gjøres i Bergen angående skredfare, flom, vannstand og ekstremvær?

 • Fremlagt og fått vedtatt nytt forslag til kommuneplanens arealplan.

Kommentar: Burde vært utsatt. Tok ikke innover seg klimautfordringene som Bergen står foran.

 • Levert en boligmelding og lagt frem femårsvisjon for studentboligbyggingen i Bergen.

Kommentar: Men ingen handlingsplan om hvordan man vil hjelpe alle vanskeligstilte på boligmarkedet.

 • Halvert antall bostedsløse i Bergen og lagt frem plan for bekjempelse av fattigdom, spesielt blant barnefamilier.

Kommentar: Bruken av hospits er gått betydelig ned, men antallet bostedsløse i Bergen øker jmf statistisk sentralbyrå.

 • Styrket samarbeidet i bergensregionen gjennom etableringen av Business Region Bergen, transportanalysen for bergensregionen og et omfattende IKT-samarbeid i regionen.

Kommentar: Både Lindås og Fjell er mot hvis de ikke får bli med i styret, så hvor lang er en egentlig kommet?

 • Levert en tilgjengelighetsmelding for å skape en bedre og lettere by å bo i for mennesker med handikapp.

Kommentar: Bra med meldingen som kom i 2006, men vi venter fortsatt på tiltak, spesielt i forhold til kommunale bygninger.

 • Utviklet kommunen som en brukervennlig servicekommune med tilrettelegging for byggesak over disk, ny portalløsning og flere digitaliserte søknadsskjemaer (eksempelvis barnehagesøknad på nett).

Kommentar: Bra. Men ventetidene er fremdeles svært lange.

 • Leverer en klimaplan som skisserer tiltak for reduksjon i kommunens klimautslipp gjennom en mer miljøvennlig handlingsmåte i alle deler av våre virksomheter.

Kommentar: Vi venter spent. Kommer Bybanen til Loddefjord, Nord-Hordalandsbroen, og Flesland og dobbeltsporet til Arna?

 • Realisert en ny brannstasjon etter 100 års venting.

Kommentar: Med god hjelp av bystyret og brannvesenet.

 • Etablering av vitensenteret VilVite.

Kommentar: Bra satsing.