Storehaug var i haust deltakar på bloggprosjektet Nattens Helter, der ho saman med tre andre studentar var edru i tre månader. Ho meiner studentorganisasjonane i Bergen må gjere meir for å redusere alkoholkonsumet.

— Det er fleire studentorganisasjonar som har altfor mykje vekt på alkohol. Mange har ein uheldig drikkekultur der det er kult å vere drita heile tida, seier Storehaug.

Auka forbruk

Storehaug meiner det er viktig at studentorganisasjonar som Hulen, Studvest og Samfunnet går føre som gode døme, og promoterer ansvarleg drikking.

Alkoholinntaket blant studentane har auka drastisk dei seinare åra. Ei undersøking gjennomført av studentsamskipnadene i 2010 viste at heile 43 prosent av studentane hadde drikkevanar med høg eller middels alvorleg risiko.

— Studentmiljøet i Bergen er ganske innretta på alkoholrelaterte aktivitetar. Om eg ser på dei eg kjenner, synest eg ikkje tala er veldig overraskande, seier Storehaug.

Sjølv om ho meiner det ikkje var spesielt krevjande å vere fråhaldsstudent, kunne det vere vanskeleg i tilfelle med sterkt drikkepress.

— Dei arrangementa kor fellesskapet handlar om å drikke, som fadderperioden, er spesielt vanskelege, seier Storehaug.

- Ei skam

Storehaug heldt i går foredrag under "Fyll, fest og akademisk dannelse", ein nasjonal konferanse om rus i akademia. Til stades var også rusforskar og sosiolog Willy Pedersen. Han etterlyser fleire tiltak frå universiteta for å få bukt med overbruk av alkohol, spesielt under fadderperioden.

— Det er ei skam at nye studentar startar den akademiske karrieren ved å gå på fylla, seier rusforskar Pedersen.

Også politikarane bør kome meir på banen, meiner Pedersen.

— Dei er altfor lite opptekne av alkohol. Det er einsidig vekt på narkotika i ruspolitikken, seier han.

Ifølgje Pedersen er farane knytt til alkohol undervurdert, spesielt blant studentar.

— Blant rusmiddel er det alkohol som ligg bak dei største skadane for unge og studentar, seier han.

Alkohol ekskluderer

I undersøkinga til studentsamskipnadene kom det fram at sju av ti studentar i Bergen meiner det blir drukke for mykje i studentkretsar.

— Om du ikkje drikk når du studerer, er det lett å bli sett på som eit hengehovud, og det er vanskelegare å bli ein del av det sosiale miljøet, seier Willy Pedersen.

Sverige har hatt gode erfaringar med rusførebyggjande arbeid. Dei har mellom anna nytta høgskulane for å redusere forbruket, lagt om faddervekene og informert om effektane av alkohol.

— Det har fungert godt, og vi ser at studentane på dei utvalde høgskulane drakk mindre enn andre studentar, seier Martin Stafström, forskar i folkehelsevitskap ved Universitetet i Lund.