Pårørende til fem av de åtte beboerne ved Rosehagen har klaget til fylkeslegen. Flyttingen vil blant annet medføre at åtte enkeltrom gjøres om til dobbeltrom. I tillegg ventes det at det sosiale tilbudet blir vesentlig dårligere, blant annet ved at det ikke lenger blir anledning for beboerne å delta i matlagingen. De pårørende ber derfor fylkeslegen vurdere om det nye tilbudet er medisinsk-faglig forsvarlig.

Det er også klaget til fylkesmannen, blant annet med bakgrunn i at de pårørende ikke er blitt informert om flytte— og vedtaksprosessen.

Nekter å fjerne eiendeler

Før helgen ble de pårørende bedt om å fjerne beboernes personlige eiendeler fra rommene. De nektet, og representanter for fire av beboerne aksjonerte i går i gangen på Rosehagen for å forhindre at betjeningen fjernet eiendelene til deres kjære. Flere pårørende var ventet etter arbeidstid.

Brannvesenet ikke informert

Til tross for at vedtak om flytting er gjort av Ytrebygda bydelsstyre, har ikke branntilsynet blitt bedt om å vurdere bruksendringen. Først i går kom brannvesenet på et foreløpig tilsyn, etter å ha blitt tilkalt av Ellinor Aastvedt, de pårørendes talsperson.

Brannsjef Helge Eidsnes i Bergen forteller at når flere enn 10 personer bor i en boenhet, blir denne enheten regnet som et særskilt brannobjekt. Brannforskrifter for slike objekter er betydelig strengere enn for vanlige boliger.

Endringen medfører at brannvesenet må utføre et grundig tilsyn etter de forskrifter som nå blir gjort gjeldende. Men brannsjefen påpeker at de utbedringene som eventuelt må gjøres, mest sannsynlig vil være overkommelige. Blant annet presiserer han at Rosehagen har installert brannalarmanlegg, som er ett av de viktigste kravene til særskilte brannobjekter. Det vil derfor ikke komme på tale å pålegge noen stans i flytteprosessen.

Arbeidstilsynet ikke informert

Så vidt BT klarte å bringe på det rene i går, har heller ikke arbeidstilsynet kommet med noen uttalelse om flyttingen. Tilsynet kunne heller ikke si om det burde ha blitt bedt om å uttale seg, men antok, med henvisning til paragraf 19 i arbeidsmiljøloven, at det sannsynligvis skulle ha uttalt seg.

I arbeidsmiljølovens paragraf 19, annet ledd, heter det: «[plikt til på forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke] gjelder når en eksisterende virksomhet vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m.v. at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet.»

Ikke selvkritikk

På et møte med de pårørende ved Rosehagen i går, var bydelsdirektør Kjersti Skaar ikke villig til å ta selvkritikk for de formelle manglene ved saksgangen. I stedet henviste hun til sine underordnede med kommentaren «Jeg har medarbeidere som har kjørt prosessen.»

AMPER STEMNING: De pårørende ved Rosehagen møtte i går bydelsdirektøren. F.v. Ellinor Aastvedt, talsperson, Karin og Gunnar Nilsen, Kristin Høyven og (stående) bydelsdirektør Kjersti Skaar.
Foto: Eirik Brekke