I sin ytterste konsekvens kan gårsdagens beslutning i kontroll— og konstitusjonskomiteen føre til at det blir åpnet sak i Stortinget om oljevernberedskapen.

Det er Norges Miljøvernforbund (NMF) som i et brev til komiteen har krevd granskning av oljevernaksjonen etter det tragiske forliset i Vatlestraumen.

Gårsdagens avgjørelse i Stortinget var derfor en ikke ubetydelig oppreisning for NMF og organisasjonens leder Kurt Oddekalv, som har fått mye pepper fra flere hold etter at han rettet flengende kritikk mot organiseringen av oppryddingsarbeidet.

— Vi ser svært alvorlig på de kritiske spørsmålene som er stilt. Norges Miljøvernforbund har høy troverdighet i denne type saker. Derfor velger vi å grave videre for å få belyst kritikken, sier Ågot Valle (SV), som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) som er ansvarlig statsråd for oljevernberedskapen, må nå besvare flere spørsmål fra kontrollkomiteens medlemmer. De omfatter alt fra departementets rutiner ved akuttforurensning og om oljevernberedskapen, slik den ble utøvd etter «Rocknes-forliset», var tilfredsstillende.

Norges Miljøvernforbund har i et åtte sider langt brev, stilt en rekke kritiske spørsmål om oljevernaksjonen. Et hovedankepunkt at det gikk syv timer fra forliset, til de første lensene ble lagt ut.

Andre spørsmål NMF vil ha svar på, er:

n Hvorfor ble ikke oljeverndepotet på Fedje brukt, og hvorfor ble det hentet utstyr i Stavanger som fantes på Fedje?

n Hvordan kunne passasjerfergen «Jupiter» få seilingstillatelse i et område hvor det pågikk søk?

n Vurderte man faren for å skade savnede i sjøen ved å ha så mange propelldrevne fartøyer i området?

n Ville utlegging av lenser nord for havaristen kunne ha fanget opp savnete?

Oddekalv og NMF stiller også spørsmål ved om Kystverket har den rette kompetansen til å lede denne type operasjoner, og videre om ikke slike aksjoner bør ledes av personer med operativ erfaring «og ikke av byråkrater som sitter seg ned i et møte når ulykken er ute».