Bergen kommune bruker allerede fullt ut retten til å kreve inn eiendomsskatt på sju promille av skattetaksten. Det byrådet nå gjør er å foreslå at verdianslaget på alle eiendommer skrus opp 10 prosent.

I fjor la byrådet frem forslag om det samme, men dette ble strøket i forhandlingene med opposisjonen.

Nå varsler byrådet at eiendomsskatten skal heves i flere år fremover. I økonomiplanen for 2003-2006 er det forutsatt at grunnlaget for beregning av eiendomsskatt skal heves med 10 prosent hvert eneste år.

Dessuten vil byrådet at flere skal betale eiendomsskatt. I dag er det boliger i bynære strøk som skattlegges, noe som gir fritak for eiendommer i strøk som ytre Åsane, Fana og Ytrebygda. Når også disse blir innlemmet i skattegrunnlaget, skal hver enkel betale mindre, lover byrådet.

Tjenester rettet til eldre— og pleietrengende skrus opp jamt over med fire prosent. Makspris for sykehjem økes med med 856 kroner og for aldershjem 640 kroner pr. måned.

Også egenbetalingen for hjemmebaserte tjenester økes jamt over med fire prosent i forslaget til budsjett.

Foreldrebetalingen i kommunale barnehager og til skolefritidsordningen står på stedet hvil. Vann- og avløpsgebyr og årsavgift for feiing økes heller ikke.

Største prishoppet kommer på planavdelingens tjenester. Gebyrer for å få behandlet plansaker øker med 70 prosent. Dette er bare første trinn i en femårlig opptrapping av plangebyrer. Målet er at utbyggerne skal betale fullt ut det tjenestene koster, heter det i byrådets budsjettforslag.