1. Gjenvinne den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å kunne nå de mål for velferd og omsorg som vi alle ønsker.

Godkjent: Byrådet har snudd store driftsunderskudd til store driftsoverskudd og nedbetalt gamle underskudd. Er nå ute av fylkesmannens register. Handlefriheten er gjenvunnet. Bystyrets flertall kan ta noe av æren gjennom meget stram økonomisk styring. Men gode tider for bergenserne, økte skatteinntekter og overføringer fra staten som skjøt fart da de rød-grønne overtok har også bidratt..

2. Skape forståelse for storbyenes spesielle utfordringer, og for at disse i større grad må fanges opp av inntektssystemet.

Godkjent: Har tatt dette opp en rekke ganger med kommunalministerne og fikk med Erna Solberg som kommunalminister gjennomslag for en endring av inntektssystemet som kom blant annet Bergen til gode.

3. Generelt arbeide for et mer rettferdig inntektssystem der Bergen får beholde en større del av skatteinntektene fra byen.

Godkjent: Se punkt 1. 4. En andel av selskapsskatten skal igjen tilfalle kommunene, slik at det vil lønne seg å legge til rette for etableringer og næringsvirksomhet.

Godkjent: Ordningen med selskapsskatten ble endret under Bondevik 2-regjeringen. Innebar en betydelig inntektsøkning for blant annet Bergen kommune.

5. Det vil bli nødvendig med en moderat reduksjon i antall ansatte i Bergen kommune. Nedbemanningen skal gjennomføres ved naturlig avgang og en effektiv stillingsstopp.

Godkjent: Ifølge kommunens egne tall utgjorde antall årsverk 11741 i 2004. I 2005 var dette redusert til 11246, en reduksjon på 495 (4,1 prosent). Siden har antall årsverk på ny øket.

6. Videre legge om kommunens administrasjon til en to-nivå modell, der mest mulig tjenesteproduksjon utføres med desentralisert styring, og ut fra rammer gitt av en liten, effektiv, byrådsadministrasjon.

Godkjent: Dette er i stor grad gjennomført, blant annet gjennom nedlegging av bydelsadministrasjonene. Bydelsstyrene var mer eller mindre avviklet av de forrige byrådet. Her avsluttet dette byrådet ryddejobben.

7. Nøye gjennomgå kommunens totale oppgaver, med tanke på å kutte unødvendige oppgaver og rasjonalisere virksomheten.

Godkjent: Byrådet leverte en sak på dette ganske tidlig i sin periode.

8. Det innføres et bestiller – leverandør prinsipp i sammenheng med bruk av konkurranse innenfor flere områder. Dette prinsippet skal også gjelde i forhold til fristilte kommunale enheter.

Godkjent: Bestiller – leverandør prinsipp er innført over hele kommunen.

9. Snarest ta i bruk nytt økonomistyringssystem og prioritere økt økonomisk kontroll.

Godkjent: Dette er tatt i bruk og har bidratt til langt bedre kontroll

10. Effektivisere gjennom et nytt innkjøpssystem.

Godkjent: Har innført ny innkjøpsstrategi. Byrådet håper å spare 20 mill. kroner pr. år.

11. Anbud og konkurranseutsetting gjennomføres der dette er hensiktsmessig,

Delvis godkjent: Se også 13. 12. Videreutvikle og definere kvalitetsnormer og liknende tydelig for å gjøre kommunen til en bedre innkjøper.

Godkjent: Se pkt. 9. 13. Vurdere bruk av anbud og konkurranse:

a. IT drift,

b. Ren Bergen

c. En andel av hjemmehjelpstjenester

Ulike områder innenfor helse og sosialfeltet

Innkjøp av sykehjemsplasser fra private institusjoner

Kollektivtrafikk

Bygningstjenester

Tekniske tjenester og bydrift for øvrig

Drift og vedlikehold av kjøretøyer

Delvis godkjent: Byrådet har bare i begrenset omfang maktet å konkurranseutsette kommunale virksomhet til tross for at dette var en av de store valgkampsakene. Så langt er konkurranseutsetting gjennomført innenfor hjemmehjelp, men konkurranseutsetting klargjøres innen to andre områder.

14. Byrådet vil her foreta en grundig vurdering av årsaker til at (utgiftene løper løpsk), og av hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere kostnadene. Følgende områder vil kreve en slik særlig gjennomgang og fortsatt oppfølging:, Økonomisk sosialhjelp, Barnevernstjenestene, Bruk av midlertidige boliger for bostedsløse.

Godkjent: En kombinasjon av redusert arbeidsledighet og godt arbeid på sosialkontorene har redusert sosialhjelpsutgiftene. Bruk av midlertidige boliger og hospits kraftig redusert.

15. Byrådet vil ha en klarere prioritering av kommunale oppgaver, og en kritisk gjennomgang av virksomheten.

Godkjent: Byrådet har gjennomført en omfattende omstilling som har omfattet 1200 personer. 2-nivåmodell innført, med kortere avstand mellom tjenestestedene og byrådsavdelingene.

16. Byrådet vil videre se på alle egenbetalinger og gebyrer, og vurdere nivået på disse.

Delvis godkjent: Frp fikk gjennomslag for å halvere byggesaksgebyret i budsjettforhandlingene, noe som koster kommunen 19 millioner og innebærer at man går vekk fra selvkostprinsippet. Ellers er gebyrnivået stort sett uendret.

17. Byrådet vil vurdere økt brukeransvar for idrettsanlegg m.v. i kommunalt eie.

Godkjent: Byrådet har inngått en rekke samarbeidsavtaler om drift og bruk av nye idrettsanlegg, eksempelvis alle kunstgressbaner.

18. Byrådet vil nøye vurdere muligheten for kapitalfrigjøring ved salg av kommunale virksomheter og eiendommer. Midlene skal gå til nedbetaling av gjeld og oppbygging av kapitalfond til å finansiere drift, og til investeringer innenfor kommunens kjerneoppgaver.

Delvis godkjent: Byrådet har solgt eiendommer til den store gullmedaljen, men det største prestisjeprosjektet, salget av kommunens aksjer i Gaia, ble stoppet av bystyret venstreside, samt Frp. Det har også kommet kritikk mot byrådet for at kommunehuset på Laksevåg og Forum kino ble solgt for billig.

19. Byrådet ønsker på prinsipielt grunnlag ikke å øke eiendomsskatten, og mener denne skatten på sikt bør trappes ned og avvikles.

Godkjent: Har ikke øket eiendomsskatten i perioden, men har i forbindelse med budsjettet for 2007 redusert eiendomsskatten med ca. 50 mill. kroner etter avtale med Frp.

20. For å fjerne urimelige utslag av gammel taksering vil byrådet gå videre med den vedtatte retaksering, herunder vurdere grensene for hvilke deler av byen som ilegges eiendomsskatt.

Ikke godkjent: Har gjennomført retakseringen, men ikke tatt den i bruk. Dermed er de urimelige utslagene av gammel taksering ikke fjernet.

21. Byrådet vil ikke ta initiativ til nye, store kostnadskrevende tiltak før budsjettene er kommet i balanse.

Godkjent: Byrådet har vært svært forsiktig med å påta seg nye utgifter. Det skyldes både politikken og det forhold at Fylkesmannen har satt Bergen under forsterket kontroll og har skulle godkjenne alle låneopptak.

22. Byrådet vil arbeide for å skaffe større inntekter til kommunen, gjennom tilrettelegging for næringsutvikling, nyetableringer og derigjennom flere arbeidsplasser og økt boligbygging (ref eget kapittel om næringsutvikling).

Delvis godkjent: Det er ingen tvil om at boligbyggingen har økt og at veksten i antall arbeidsplasser er stor, men det skjer over hele landet og veksttakten er større, til dels mye større i Stavanger, Oslo og for boligbyggingens del også i Trondheim.