— Dette er en så viktig sak at den er sendt over til Økokrim, slik at vi kan få en gjennomgang og råd om eventuelle videre etterforskningsskritt, sier statsadvokat Anne Grøstad ved Riksadvokatembetet.

Hordaland politidistrikt har fått kritikk fra flere hold for å ha etterforsket Giardia-saken for dårlig. Nå skal Norges fremste eksperter på miljøkriminalitet se på saken.

— Dette er en type sak vi vanligvis aldri har, og det er problemstillinger her knyttet til sakkyndighet. Det er derfor en fordel for oss å få drøftet saken skikkelig med Økokrim for å se om det er noe mer som kan gjøres, sier Grøstad.

- Viktig å plassere skyld

Beslutningen om å be Økokrims miljøteam om hjelp kom etter at riksadvokat Tor-Aksel Busch omgjorde avgjørelsen til Hordaland statsadvokatembeter, som ville henlegge saken.

Norges Miljøvernforbund påklaget henleggelsen til Riksadvokaten. Leder Kurt Oddekalv var i går glad for Buschs avgjørelse.

— Det er viktig å få etterforsket dette, og å få plassert skylden. Det skylder vi dem som ble syke, sier Oddekalv.

Miljøorganisasjonen politianmeldte i februar 2005 Bergen kommune, fordi de mente kommunen forsøkte å kamuflere sitt ansvar for at flere tusen mennesker ble syke under Giardia-utbruddet høsten 2004.

Politiet la bort saken etter kort tid, men ble i mai 2005 pålagt av statsadvokatene i Hordaland å gjenoppta etterforskningen.

Politiet ville gi bot

I mars var etterforskningen ferdig. Da ga Hordaland politidistrikt Bergen kommune et forelegg på 800.000 kroner for brudd på matloven og drikkevannsforskriften.

Bare noen dager senere ble boten trukket tilbake, da en fersk høyesterettsavgjørelse gjorde at politiet innså at det var statsadvokaten - og ikke politiet - som hadde påtalekompetanse til å avgjøre saken.

Saken ble sendt til førstestatsadvokat Walter Wangberg. Han besluttet å ikke følge politiets forslag om forelegg til Bergen kommune.

— Saken var for dårlig etterforsket til å vurdere om det var grunnlag for å straffeforfølge enkeltpersoner. Når det gjaldt Bergen kommune, mente jeg at saken var tilstrekkelig etterforsket, men at det ikke var formålstjenlig med foretaksstraff, sier Wangberg.

Kan få saken i retur

Hvis Økokrims miljøteam kommer frem til at det er mer som kan gjøres, risikerer Hordaland politidistrikt å få saken i retur fra Riksadvokaten med instruks om ytterligere etterforskning.

Visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt ser ikke noe dramatisk i Riksadvokatens avgjørelse.

— Det skjer fra tid til annen at høyere påtalemyndighet omgjør avgjørelser fra lavere påtalemyndighet, sier Nilsen.

Han har ikke selv lest Riksadvokatens avgjørelse, og uttaler seg på generelt grunnlag. Visepolitimesteren avviser imidlertid at politiet i Hordaland er for dårlige på å etterforske miljøkriminalitet.

— Generelt mener jeg vi har god kompetanse på miljøkriminalitet, men dette er et felt med stor spennvidde. I den grad vi føler at vi ikke har den kompetansen vi trenger, kan vi knytte til oss sakkyndige, sier Nilsen.