I løpet av sommermånedene juli og august 2009 har GHB fått mye oppmerksomhet i media. GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som opprinnelig ble fremstilt til medisinsk bruk, men som i dag hovedsaklig brukes som et rusmiddel. GHB er vanskelig å dosere, og kan derfor lett føre til overdoser, og det er spesielt farlig å bruke sammen med alkohol.

Som kompetansesenter vil vi understreke viktigheten av å fokusere på nye trender, øke kunnskapen og fremme debatten omkring de utfordringer som er i forhold til bruk av ulike rusmidler.

Samtidig vil vi nå frem til brukere om risiko og skader av bruken. Kompetansesenteret ved Stiftelsen Bergensklinikkene har overvåket rusmiddeltrender i Bergen siden 2002 gjennom «Føre Var-systemet», og første gang det ble varslet om økning av GHB var høsten 2008.

Økning i beslag

Gjennom Føre Var-systemet samles data over tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen, og en har dermed en unik mulighet til å følge utviklingen over tid. Funn fra Føre Var rapporteres hver sjette måned til politikere og fagfolk, og nasjonalt er Bergen den kommunen som i dag har best oversikt over aktuelle endringer i rusmiddelbruk.

I nærmere syv år har en gjennom Føre Var-systemet lokalt, overvåket og varslet om ulike rusmidler. GHB er ett av 18 rusmidler som inngår i rapporteringen. Ut fra en rekke kilder har en våren 2009 dokumentert en økende tendens på tilgjenglighet og bruk av GHB:

Både Tolletat og Kriminalomsorgen (fengsel) hadde økning i beslag.

Informanter rapporterte om sterk økning i tilgjengelighet og bruk av GHB. De fleste brukere var fra risiko-/etablerte rusmiljø.

Nettpraten til Norshroom hadde økning i antall treff på GHB.

RUStelefonen hadde flere henvendelser om GHB.

Vinteren 2009 ble Ambulansetjenesten bekymret over utviklingen, og har fra januar 2009 registrert antall utrykninger relatert til GHB-overdoser.

Økning i bruk

Gjennom intervjuer kom det fram at bruken av GHB var i økning i forskjellige miljø, men hovedsakelig er dette et rusmiddel registrert brukt blant personer som er knyttet til miljø som er definert å være i risikosonen for eller allerede har utviklet problematisk rusmiddelbruk.

Til tross for økningen, er det viktig å presisere at GHB generelt er sjeldent brukt rusmiddel. Nasjonale data viser at under en prosent norske 15-20 åringer har noen gang prøvd GHB (Sirus 2008).

I etablerte rusmiljøer

Hvordan er bruken av GHB internasjonalt?

I 2008 kom det rapport fra EUs narkotikaovervåkningsbyrå EMCDDA (the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction) som identifiserte lav forekomst av GHB-bruk i de fleste europeiske land. Cirka en prosent av skoleungdom i alderen 15-16 år viste seg å ha brukt GHB, med noe høyere forekomst blant voksne personer i utelivsmiljø.

Rapportens forfattere antar at de fleste personene som bruker GHB trolig har prøvd andre rusmidler før de begynner å eksperimentere med GHB, og det er ikke et rusmiddel som uerfarne rusmiddelbrukere vanligvis tar.

To undersøkelser som er gjort blant brukere i Storbritannia og Nederland, viser at GHB ofte blir brukt i kombinasjon med andre rusmidler, og oftest i kombinasjon med cannabis, alkohol og ecstasy. Mens en i EMCDDA— rapporten registrerer den største bruken i uteliv, har vi så langt i Bergen sett bruken i hovedsak blant personer i risiko- og de mer etablerte rusmiljø.

Svært få brukere

I perioden 2002 til 2008 registrerte vi gjennom FøreVar at GHB-bruken gikk litt i bølger. Om den registrerte økningen av GHB våren 2009 bare er en ny tidevannsbølge eller om det er en ny trend - flodbølgen - vil en bedre kunne få svar på gjennom å følge utviklingen en tid fremover.