Denne gongen er det trygdeetaten som har beslutta å legge all fakturering av hjelpemiddel på nasjonalt plan til sognekommunen.

Med dette blir trygdeetaten den største offentlege arbeidsgjevaren i Leikanger, som frå før har både hovudsetet for region vest av Statens vegvesen, Fylkesmannen og fylkesadministrasjonen.

Overfor NRK Fylkesnytt utelukkar ikkje fylkestrygdesjef Tore Thorsnes i Sogn og Fjordane at også ytterlegare arbeidsplassar innan etaten kan bli lagt til Leikanger i framtida.

Trygdeetaten på Leikanger vil venteleg få rundt 100 tilsette når den nye faktureringstenesta er etablert.

— Dette er ei slags desentralisert sentralisering, seier Thorsnes til NRK, og peikar på at dette viser at fellesfunksjonar i etaten slett ikkje alltid treng å bli lagt til Rikstrygdeverket i Oslo.

Thorsnes har også tru på at kontoret hans kan få tildelt fleire nye oppgåver og dermed arbeidsplassar i trygdeetaten i tida framover.

— Også andre oppgåver er aktuelle for oss, seier han til NRK.