I går fremmet Fylkesmannen i Hordaland innsigelse til utbyggingsplanene. Tidligere har et samlet fylkeslandbruksstyre, minus Frp, gjort det samme.

Dermed blinker det et blått lys for IKEAs storutbygging på Nyborg i Åsane. Hvis Bergen kommune sier ja til å åpne grøntområdet for senter— og næringsformål, blir det miljøvernminister Børge Brende som til slutt avgjør striden, vel å merke dersom mekling mellom kommunen og Fylkesmannen ikke fører frem.

— Sier Bergens-politikerne ja til utbygging, skal det mye til for at det oppnås enighet, slår fylkesmann Svein Alsaker fast overfor BT.

Høy temperatur

IKEAs avtale om kjøp av 120 mål på Nyborg i Åsane står og faller på om de folkevalgte i Bergen gir grønt lys for en ny kommunedelplan. Bystyret gjorde i fjor sommer et prinsippvedtak om at området mellom Dalaveien og motorveien på Nyborg skal endres fra viktig kulturlandskapsområde til næringsområde for senter og næringsutvikling.

Nå er utkastet til ny kommunedelplan for det berørte området, sendt ut på ny høring og det er i den forbindelse Fylkesmannen i Hordaland fremmer innsigelse.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF), var ikke tilgjengelig for kommentar i går ettermiddag. Hun har tidligere spådd høy temperatur når bystyret får Nyborg-planene på bordet, men byrådet har så langt ikke tatt endelig stilling til om det skal åpnes for utbygging.

«Bilbasert senter»

Fylkesmannen mener på sin side at næringsetablering i området vil svekke eksisterende sentre i Åsane, at det ligger lite sentralt i forhold til de tunge boligområdene i bydelen og Åsane senter, og derfor vil bli et rent bilbasert senter - noe som er i strid med rikspolitiske retningslinjer.

For IKEA er den planlagte lokaliseringen på Nyborg tilnærmet optimal. Når den svenske interiørgiganten er på tomtejakt, er nettopp synlighet fra viktige innfartsårer viktigste utvelgelseskriterium.

IKEA har tidligere avslått tilbud om å kjøpe tomteland i Myrdalsveien, vis-à-vis dagens varehus. Ifølge varehussjef Jostein Hatlebrekke krevde selgeren Rolf Tore Andersen tre ganger mer enn det IKEA oppfattet som fornuftig markedspris for eiendommene.

Plasseringen av det nye IKEA-varehuset, som blir minst dobbelt så stort som dagens, har skapt stort engasjement i Åsane. Også Kirken har kastet seg inn i debatten, fordi den frykter at storstilt næringsutbygging vil komme i konflikt med planlagt utvidelse av kirkegården ved Dalaveien.

Sump eller oase?

Fylkesmannen fremhever kulturlandskapet og hensynet til grønne verdier i sin innsigelse.

— Dalaveien innover mot Mellingen fremstår i dag som et relativt skjermet område og gir turgåere raskt inntrykk av å legge det hektiske bylivet bak seg, skriver Fylkesmannen i Hordaland.

Dessuten mener statens representant i fylket at en endring av kommunedelplanen vil bryte med målet om å stramme opp arealbruken i sentrale deler av Åsane. Det påpekes blant annet at det innen planområdet alt finnes 220 mål med tilgjengelig næringsareal.

— Dette viser at det ikke er knapphet på næringsareal i denne bydelen som tilsier at en bør ta i bruk viktig grøntstruktur til næring, mener Fylkesmannen, som også viser til at det alt er avsatt område for utvidelse av Åsane Senter.

Det er imidlertid sterkt delte meninger om hvor verdifullt grøntarealet faktisk er. Noen vektlegger hensynet til det biologiske mangfoldet i og rundt Dalelven som renner gjennom området, mens tidligere bydelsstyreleder Arvid Blommedal (eks Frp) har omtalt IKEA-tomten som et «sumpområde som bare produserer skadedyr».