Statnett har utpekt bergensregionen som ett av to pressområder i Norge. Den årlige produksjonskapasiteten i BKK-området på 5500 GWh er ikke nok til å dekke forbruket.

Kraften fra det nye energiverket som åpner på Mongstad i 2010, vil heller ikke være tilstrekkelig ut fra dagens prognoser. Årsaken er den store forbruksveksten i olje— og gassindustrien.

— Kraftsituasjonen i bergensområdet er i ferd med å bli anstrengt. Med en produksjon på opptil 3000 GWh kraft og 2400 GWh varme, vil prosjektet vårt bidra vesentlig til å løse fremtidens utfordringer i kraftmarkedet, sier divisjonssjef Thor André Berg i BKK.

I dag leverer selskapet konsesjonssøknad til NVE om bygging av et nytt gasskraftverk på Mongstad.

- Sikrer stabiliteten

StatoilHydro er i gang med byggingen av sitt Energiverk Mongstad. Ved siden av dette kraftverket planlegges det et stort anlegg for fangst av CO2, og det er dette anlegget som gjør at BKK ønsker å bygge på Mongstad.

BKKs plan er å bruke kraft og varme fra BKK-kraftverket til å drive det planlagte CO2-fangstanlegget, som vil kreve store mengder energi. Samtidig ser BKK for seg en samordning med StatoilHydro av CO2-håndteringen i form av felles transport og lagring.

Berg understreker at det er statens ansvar å sørge for at kraftproduksjonen dekker forbruket.

— Men vi kan bidra med løsninger som gir en stabil kraftforsyning her i regionen. Dette gasskraftverket er en slik løsning, sier han.

- Gasskraft nødvendig

Berg sier alternativet til bygging av kraftverk lokalt er import fra kraftverk ute i Europa, eller at det bygges nye kraftledninger gjennom BKK-området.

— Mener du at gasskraftverket vil gjøre de omstridte kraftledningene overflødige?

— Det er myndighetene som avgjør spørsmålet om bygging av nye kraftledninger på Vestlandet, så det vil jeg ikke ha noen formening om. Men det er klart at vårt prosjekt vil bidra til å bedre balansen i kraftsystemet her i regionen, og dermed dempe behovet for nye kraftledninger.

— Ville det ikke vært mer miljøvennlig å satse på fornybar energi?

— BKK ser vindkraft, småkraftverk og bioenergi som viktig, men vi innser også at ny fornybar energi på langt nær vil kunne dekke det fremtidige kraftbehovet i regionen, og da særlig forbruksveksten fra olje- og gassvirksomheten, sier Berg.

BKK planlegger å sette gasskraftverket i drift i 2014, samtidig med CO2-fangstanlegget. Prisen er på 2,6 milliarder kroner, og anlegget skal ha CO2-rensing fra dag én.

Splittet miljøbevegelse

Miljøvernerne er delt i synet på BKKs planer. Bellona er positiv, og det samme er Naturvernforbundet - forutsatt at anlegget blir drevet med CO2-rensing fra oppstart.

— Hvis rensingen kommer på plass, er dette et positivt prosjekt. Det ville være bra å dekke strømforsyningen i Nordsjøen med kraft som har lavere utslipp enn i dag, sier styremedlem Erik Natvig i Naturvernforbundet Hordaland.

Den oppfatningen deler ikke Miljøvernforbundet.

— Norge trenger ikke ett eneste gasskraftverk, vi har vannkraft nok, sier Kurt Oddekalv på telefon fra Bali.

— Ikke tror vi på rensing og lagring av CO2 heller, for begge deler skaper nye miljøproblemer. BKK er verdensmester på ren energi og bør holde seg til det, sier Oddekalv.

  • Nytt gasskraftverk? Diskutér saken her!
GASSKRAFT: I dag leverer selskapet konsesjonssøknad til NVE om bygging av et nytt gasskraftverk på Mongstad. BKKs planlagte gasskraftverk til venstre på illustrasjonen. I midten det planlagte anlegget for CO2-fangst og til høyre StatoilHydros Energiverk Mongstad, som nå er under bygging.