Fem ungdomssentre er foreløpig opprettet etter den nye modellen, som bygger på tanken om en kombinasjon av institusjonsopphold og oppfølging i hjemmemiljø. Omkring 20 ungdommer bor pr. i dag i de fem institusjonene som det koster 100 millioner kroner i året å drive.

Bergen Ungdomssenter i Sædalen var det første i rekken. Det ble åpnet i november 2005 og var stengt i flere måneder i 2006. Nå er det i drift igjen med to ungdommer. En av dem har vært på rømmen i nesten halvparten av de seks ukene hun har vært tilknyttet senteret.

Tilsvarende ungdomssentra er åpnet i Sandefjord, Stjørdal, Ås og Tromsø. Enda ett skal opprettes i Oslo.

Nå krever opposisjonen på Stortinget full gransking. Det er Høyre som tar initiativet. Men også Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er kritisk til ressursbruken i det statlige barnevernet.

Blinker rødt

Olemic Thommessen, Høyres familiepolitiske talsmann har i et spørsmål til barneminister Karita Bekkemellem bedt om at hele opplegget blir gjennomgått med kritisk blikk.

— Det blinker rødt i denne saken, sier Thommessen til BT.

Høyres stortingsgruppe krever at det blir satt ned en uavhengig granskningskomité for å vurdere økonomibruken og behandlingsopplegget ved de nye barnevernsinstitusjonene, eventuelt midlertidig stanse driften inntil man kan dokumentere ansvarlig pengebruk og positive resultater.

Han viser til at MultifunC-metodikken er en modell som ikke er prøvd ut tidligere.

— Så vidt jeg kan se foreligger det ingen dokumentasjon på at denne måten å gjøre det på fungerer bedre enn tidligere metoder

Derfor virker det i beste fall ubetenksomt på meg å satse på slike sentra over hele landet og i alle barnevernsregioner før man har fått prøvd ut modellen i praksis og skaffet seg erfaringer til å bygge videre på, sier han.

Etterlyser dokumentasjon

Thommessen etterlyser dokumentasjon på at metoden fungerer etter hensikten.

— Når man ser på hvordan Bergen Ungdomssenter driftes, og når man vet at det også har vært problematiske forhold ved de andre MultifunC- institusjonene, er det opplagt at det er behov for en offentlig og uavhengig granskning av institusjonene, mener Thommessen.

Statsråden blir også bedt om å finne ut om de nye statlige barnevernstiltakene er fornuftig bruk av offentlige midler eller om man hadde fått vel så mye igjen for pengene om det var benyttet institusjonsplasser i privat regi.

- Må til bunns i dette

— Dette må vi til bunns i, sier Karin Woldseth.

Frp-representanten fra Hordaland har lenge vært kritisk til pengebruken og til metodene det statlige barnevernet benytter.

— Jeg støtter gjerne Høyre med å komme til bunns i pengebruken rundt disse institusjonene, sier hun.

Woldseth mener det er grunn til å få en kritisk gjennomgang av alle de skjermede institusjonene i barnevernet.

— Vi i Fremskrittspartiet har flere ganger krevd at barnevernet må gjennomgås av en ekstern gruppe.

Hun peker på at Riksrevisjonen har kritisert det statlige barnevernet for dårlig økonomistyring.

— På grunnlag av denne rapporten varslet, barne- og familieministeren en gjennomgang av hele det statlige barnevernet.

Det blir interessent å se konklusjonen fra denne granskningen, sier Woldseth.

Kritisk komitéleder

Leder i familie- og kulturkomiteen, May-Lis Molvær Grimstad, (KrF) er også svært kritisk til ressursbruken i det statlige barnevernet.

— Vi har fått flere tilbakemeldinger på at staten ikke lenger vil benytte tilbud på private institusjoner selv om disse tilbudene har fungert godt. I stedet prioriterer staten sine egne institusjoner. Det synes vi er svært beklagelig, særlig når vi vet at flere av de statlige institusjonene har hatt betydelige startvansker, sier Grimstad.

Rune Nielsen