— Eg er svært glad. Eg tykkjer faktisk vi fortener prisen. Vi er opptekne av å fremje nynorsken, og vi har vedteke ei språkpolitisk satsing for å styrkje posisjonen til nynorsken, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Fylkeskommunen får prisen for å vere eit sterkt nynorskfylke som har løfta nynorskbruken opp på eit politisk overordna nivå. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete overrekte prisen på 100.000 kroner og eit bilete til fylkesordføraren under ein seremoni i Oslo i dag.

Nynorsk forum

Juryen meiner Sogn og Fjordane skil seg ut mellom dei som søkte om å bli Årets nynorskkommune 2012. Dei trekkjer fram at fylkestinget har slutta seg til konkrete mål for nynorsken og ein strategi for å nå desse. Dei rosar også fylkeskommunen for å ha etablert eit nynorsk forum. Dette viser at det er politisk vilje til å fremje nynorskbruken i fylket. Juryen meiner Sogn og Fjordane fylkeskommune er seg medviten rolla som eit sterkt nynorskfylke, og at dei har ambisjonar på skriftspråkets vegne som går utover fylkesgrensa.

Forpliktande

Kjelsnes er oppteken av at Sogn og Fjordane har ei spesiell rolle som nynorskfylke. I ei pressemelding i samband med tildelinga seier Kjelsnes at dette forpliktar.

- Vi ser klåre tendensar til ei utvikling som må møtast med tiltak, om vi vil at nynorsken skal ha ei like sterk rolle her i framtida, seier ho.

Det er første gongen nynorskprisen blir delt ut til ein fylkeskommune. Tidlegare har kommunane Stord (2009), Seljord (2010) og Fjell (2011) fått prisen.