– Undersøkelsene som ble gjennomført i fjor, ga ikke avklaring på alle de forhold vi trenger. Ytterligere data er nødvendig for at vi kan legge frem vår anbefaling til Fiskeri— og kystdepartementet om hvordan kvikksølvforurensingen fra vraket skal fjernes, forteller informasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås i Kystverket til BT.

Kystverket har inngått en 20 millioners kontrakt med Geoconsult for å få kartlagt hvor stort areal på havbunnen rundt vraket som er forurenset av kvikksølvlasten fra U 864.

Tre alternativer

– En av de viktigste oppgavene nå er å få kontrollert tilstanden på kvikksølvbeholderne som ligger i vraket. For å komme til beholderne, trengs kraftig utstyr som kan ta seg inn i kjølen på vraket. Slikt utstyr var ikke tilgjengelig ved fjorårets tokt. En annen og svært viktig oppgave blir å undersøke hvor sterkt ubåtskroget er med tanke på om det vil tåle belastningen ved en eventuell heving. Geoconsult skal avlegge sin rapport i løpet av høsten, sier Eide Kjærås.

Kystverket vil utrede tre alternative måter å bli kvitt forurensningskilden:

  • Hente ut kvikksølvlasten og deretter å dekke til vraket og det forurensede området.
  • Heve vraket og lasten og deretter dekke til det forurensede området.
  • Tildekking av vraket, last og det forurensede området.

– Før vi kan ta stilling til hvilket av disse alternativene vi vil gå inn for, trenger vi ytterligere to utredninger i tillegg til rapporten fra Geoconsult sine undersøkelser, forteller Eide Kjærås.

Skepsis til tildekking

Det nederlandske spesialfirmaet Smit har lang erfaring med heving av skipsvrak. Selskapet skal vurdere mulighetene for en sikker heving av ubåtvraket. Norsk institutt for vannforskning er bedt om å samle informasjon om de mange eksemplene på tildekking av skipsvrak andre steder i verden. Rapport om disse to utredningene vil foreligge på høstparten

På grunnlag av alle undersøkelsene og rapportene vil Kystverket senhøstes levere sin anbefaling.

– Lokalt er det stor skepsis til tildekking av vraket. Dere mener dette er et realistisk alternativ?

– Ja, i høyeste grad. Mange fagfolk mener det er forsvarlig. Og noen grad av tildekking er uansett aktuelt. Det er verken mulig eller tilrådelig å ta opp all mudderet det her er snakk om. Vi forstår selvsagt at det er knyttet sterke følelser til denne måten å håndtere problemet, men vi skal bare legge frem vår faglige vurdering av hvilket alternativ som bør velges. Det blir departementet som vil ta den endelige avgjørelsen, sier Eide Kjærås.

Hun forteller til BT at det daglig vil bli lagt ut dagsrapporter på internett fra det forestående toktet. Både bilde og videoinnslag vil bli å finne på hjemmesidene til Kystverket, Fedje kommune og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland.

Det er snakk om å innføre et midlertidig forbud mot fiske, ankring, dykking og ferdsel rundt ubåten i den tiden Geoconsult har fartøyet i arbeid ved Fedje.