Utover på 80-tallet økte imidlertid byggekostnadene dramatisk — og dermed likningsverdien på nye boliger. I 1988 falt bunnen ut av boligmarkedet med et like dramatisk prisfall som følge.Likningsverdien ble derfor liggende uforholdsmessig høyt i forhold til omsetningsverdien for de husene som var bygget fra 1984 - 88. Derfor gjorde likningsnemnda vedtaket om et tak på likningsverdien tilsvarende taksten som brukes for fastsetting av den kommunale eiendomsskatten, sier likningssjef Svein Røynesdal.Likningssjefen mener dette først og fremst har hatt betydning for hus bygget et stykke ut på 80-tallet. For boliger bygget tidligere år, har likningsverdien ligget så lavt at det ikke får betydning.Problemet med den antagelsen er at både huset til Hagelien og huset til hans kollega er bygget lenge før byggeboomen på 80-tallet. Hageliens hus er bygget på 60-tallet, kollegaens hus tidlig på 70-tallet.