Antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt med 225.000 siden 1999, i følge SSB. Årsaken er at veitrafikken øker samtidig som befolkningen vokser.

— Helseproblemer knyttet til sterke støyplager i Norge utgjør 4500 tapte friske leveår i året, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef hos Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Beregningene er gjort av Folkehelseinstituttet. Sorteberg forteller at konsentrasjonsproblemer og problemer med nattesøvnen er de vanligste plagene knyttet til støyplager.

— Over tid vil støyplager også føre til økt sannsynlighet for hjerte- og karsykdommer.

Nye kart

Den 5. juni lanserer Klif en ny karttjeneste som viser hvor alvorlige støyproblemene er i Norges tettest befolkede områder.

— Formålet med kartene er å avdekke problemområdene og gjøre lokale myndigheter bedre i stand til å sette inn treffsikre støytiltak, skriver direktør i Klif Audun Rosland i en pressemelding.

Det er likevel ikke gjort målinger ved alle områdene.

— Vi bruker modeller der vi legger inn data om trafikkmengde. Selve modellene er verifisert av vanlige målinger, sier Sorteberg.

Utviklingen går feil vei

Rundt 200.000 mennesker har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Et av regjeringens hovedmål for støyreduksjon i Norge er at antall personer utsatt for et støynivå på over 38 desibel innendørs skal være 30 prosent lavere i 2020 enn i 2005.

— Her går tallene feil vei. Vi har fått en økning i stedet for en nedgang, sier Sorteberg.

Hun mener derfor at det er behov for å skjerpe deler av forurensningsforskriften. Denne forskriften angir når den som er ansvarlig for støy er nødt til å gjøre dempende tiltak.

Vil øke kostnadene

— Forskriften er ikke streng nok. Transport på vei har økt kraftig siden 2005, og selv om veimyndighetene har gjort relativt mange støydempende tiltak, går utviklingen feil vei.

Hun mener det må gjøres en avveining mellom ulike hensyn.

— Det vil være en kostnad for anleggseiere, veimyndigheter og lignende om forskriften skal skjerpes. Det handler om hvor langt man ønsker å gå for å nå målene om støyreduksjon.

Hele Europa

Støy er et problem i byer i hele Europa. Den norske støykartleggingen er en del av et felles europeisk kartleggingsprosjekt, som omfatter alle byområder med mer enn 100 000 innbyggere. Kartene vil bli oppdatert hvert femte år.