Barnehagestyreren Kari Mikalsen (56) er blant dem som ble syk og fikk livet snudd opp ned. Hun er fortsatt ute av stand til å jobbe og er uføretrygdet. Saken hennes er blant dem som kan ende i retten.

— Jeg håper og tror at Bergen kommune kan erkjenne ansvar. Vi bør slippe flere rettssaker og få oppreisning. Jeg drakk kommunens infiserte drikkevann kun da jeg var på jobb for kommunen, sier Mikalsen.

Mange saker

Bergensadvokatene Siren Preto og Eva Drageset representerer 13 saksøkere som alle har vært mer eller mindre syke og arbeidsuføre etter at de ble smittet av Giardia i 2004.

— Nærmere ti av disse sakene er nå i en prosess med forberedelser til rettssak. I fire-fem av sakene er det allerede sendt stevning, mens de øvrige er i en saksforberedende fase, sier Siren Preto.

Store beløp

- Hvor store beløp?

— Det kan variere, alle tilfeller skal vurderes individuelt, men i samtlige saker dreier det seg om betydelige beløp som lett kan komme opp i millionklassen og gjerne over det. Dette fordi de alle fleste av klientene våre i lange perioder har vært så syke at de har vært ute av stand til å arbeide. Noen er fortsatt preget av sin sykdom, andre er friske og har kunnet gå ut i arbeid igjen, men uansett har de hatt store inntektstap i årevis som vi mener kommunen skylder dem kompensasjon for, sier Preto.

Hun håper på en rask ankeprosess.

— I beste fall kan kanskje ankesaken komme opp til behandling i Gulating lagmannsrett om et halvt års tid. Mye avhenger av avgjørelsen der, sier Preto.

Strid om årsak

Den store dragkampen vil bestå i å få Bergen kommune til å erkjenne årsakssammenheng mellom Giardia og langvarig utmattelse som samtlige av saksøkerne er blitt rammet av. Kommunen avviser at det kan være noen sammenheng her. Det er hovedgrunnlaget for avgjørelsen om å anke dommen fra Bergen tingrett.

Tidligere i høst kom en ny forskningsrapport som påviste sammenheng mellom giardiainfeksjon, langvarige mageproblemer og kronisk utmattelse.

— Rapporten inneholder interessant informasjon som vi kommer til å benytte oss av i de neste rettsrundene. Studien støtter opp under det som våre klienter hele tiden har hevdet, nemlig at det er en klar sammenheng mellom deres sykdomstilstand og det faktum at de ble smittet av giardiaparasitten. Det er ikke tvil om at denne studien styrker de skadelidtes sak, og at det er positive funn for oss i den videre saksbehandling, sier Preto.

Ikke overrasket

Advokat Bjørn Erik Ingebrigtsen representerer flere av giardiaofrene, og fremdeles er syv av sakene uløste. To av dem er berammet i rettsapparatet, den ene allerede i november og den andre i mai neste år.

— I begge sakene er klientene fortsatt syke, fremtidsutsiktene deres er uavklart og ingen av dem er i stand til å arbeide, sier Ingebrigtsen.

Han er ikke overrasket over at Bergen kommune anket dommen i Høyland-saken, men understreker at uansett utfall, så vil det ikke bety at de andre sakene får samme resultat.

— Det var ikke uventet at domme ble anket, men det er veldig trist for alle dem som rammet. Alle må behandles individuelt. Bergen kommune nekter ikke for at de er syke og heller ikke at de har ME, men bestrider at sykdommen har kommet av giardiasmitten. Der er vi uenige, sier han.

ME-problematikk

Av de syv sakene han har igjen, er to under arbeid hos ham, mens tre er til vurdering i Bergen kommune for en minnelig løsning, i tillegg til de to som nå er berammet hos domstolen. I alle sakene er det ME-problematikk. Klientene har vært så syke at de har falt ut av arbeidslivet i mange år eller blitt syk under studier.

— Det sentrale er at flere av dem taper løpende inntekt. Sakene som ligger hos kommunen har vi ikke fått svar på. Det er krav på rundt en million, og vi kom med helt konkrete forslag til minnelig løsning allerede i april, men alt har stoppet opp fordi Bergen kommune ikke svarer, sier Ingebrigtsen.

Diskuter saken under: