Nå vil Statens vegvesen redusere farten på en rekke veistrekninger i Norge for å redde liv. Vegvesent mener at fart er medvirkende årsak til nær halvparten av alle dødsulykker.

— Nye fartsgrenser på ulykkesutsatte strekninger med stor trafikk kan bidra til å redusere antall trafikkdrepte med inntil 10 personer pr. år, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Fra 80 til 70

Dette innebærer blant annet at 420 km vei får redusert fartsgrense fra 80 til 70 kilometer i timen og 70 kilometer vei fra 90 til 80 kilometer i timen.

— De nye kriteriene er en videreføring av eksisterende fartsgrensepolitikk, men med et ytterligere og forsterket fokus på trafikksikkerhet. Hovedgrepet er reduserte fartsgrenser der det er stor fare for møteulykker på veier uten midtdeler. En tilsvarende gjennomgang og justering av fartsgrensene er blitt gjennomført i Sverige med gode dokumenterbare resultat, sier Gustavsen.

Les også: Slik ble svenskene best i verden

Færre drepte

80 kilometer i timen beholdes som generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Likevel foreslås noe økt bruk av fartsgrense 70 kilometer i timen, særlig på høytrafikkerte veier uten midtrekkverk/midtdeler.

— Det er beregnet at de foreslåtte endringene i fartsgrensekriteriene vil gi 10–15 færre drepte og hardt skadede pr. år, sier veidirektøren.

De nye fartsgrensekriteriene vil nå bli behandlet i Vegvesenets regioner, som skal gjøre lokale vurderinger for å vurdere hvilke strekninger som skal fartsgrensejusteres.

— For region vest er vil det være mest aktuelt å settes ned fartsgrensen fra 80 til 70 på en rekke veistrekninger. Vi vil plukke ut strekninger der det er mest trafikk, størst fare for møteulykker og der det ikke er midtdelere, sier seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen i region vest i Statens vegvesen, Svein Ringen sier til bt.no.

Ringen forteller at arbeidet er i gang, men at han ennå ikke kan si hvilke strekninger i region vest som blir berørt av dette. Dette vil trolig ikke være klart før over sommeren.

Les også: Hordaland er landets verste ulykkesfylke.

Roser tiltaket

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) roser tiltaket.

— Vi kan aldri bygge oss til nullvisjonen. Reduserte fartsgrenser er et meget godt tiltak på ulykkesbelastede strekninger inntil veiene er utbedret, sier hun til NTB.