– Det betyr at det må ytes en stor innsats gjennom egenbetaling dersom den skal kunne realiseres i noenlunde nær fremtid.

Planforslaget skal nå til politisk behandling i storbyene og fylkeskommunene, før det sammen med høringsuttalelsene danner grunnlag for Regjeringens arbeid med stortingsmelding om Nasjonal transportplan. Denne skal foreligge ved årsskiftet 2008/09.

Nyborgtunnelen

– Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har høringsfrist frem til 1. april, sier Finne.

– Hvorfor er et så stort og viktig prosjekt som Nyborgtunnelen utelatt?

– Det handler om prioritering. Forslaget innebærer mer penger til drift og vedlikehold for å kunne ta igjen forfallet på riks— og europaveiene. Det er et stort behov for vedlikehold.

Tunneler er kostbare å drifte og vedlikeholde, med mye teknisk utstyr og høy slitasje.

– Både vifter, lys og kabelnett har begrenset levetid, sier Finne.

Åsane nord

– Så Nyborgtunnelen kan ikke bygges fordi alle de gamle tunnelene må vedlikeholdes?

– Det synes jeg er å sette det litt på spissen. Men samlet sett er det prioritert å bruke mer på drift og vedlikehold, og mindre til investeringer.

– Ser dere utfordringene i Åsane nord?

– Vi ser utfordringene både i Åsane og Åsane nord. På kort sikt er det problematisk med en stor boligutbygging i Åsane nord – først og fremst uten Eikåstunnelen.

1,5 milliarder

– Når kommer Eikåstunnelen?

– Den er utsatt til 2014, men vil bli prioritert. Den er veldig viktig både for miljøet og trafikksikkerheten for de som ferdes og bor der. For trafikkavviklingen er den ikke viktig – den vil ikke gi vesentlig økt kapasitet i forhold til dagens vei.

Eikåstunnelen ligger inne med et kostnadsoverslag på 150 millioner kroner. Til sammenligning vil regningen på Nyborgtunnelen bli minst ti ganger så høy.

– Poenget med Nyborgtunnelen er å få en ny E39 beregnet på gjennomgående trafikk fra Klauvaneset til Nyborg. Da vil eksisterende vei bli mye tryggere, selv om den fortsatt vil være sterkt trafikkert.

Nyborgkrysset

Nyborgkrysset er også et område med høy trafikktetthet. Her er det laget en reguleringsplan med et toplanskryss på Nyborg, samt opprusting av tilstøtende veisystem fra Åsamyrane og Liamyrane.

– Trafikkmengden vil øke sterkt i dette området når IKEA, IBI, COOP og Rasmussen Eiendom AS gjennomfører sine utbyggingsplaner, sier Finne.

– Da er det naturlig at deler av regningen også går til utbyggerne.

– Er det snakk om forskottering eller betaling?

– Begge deler. Det blir en diskusjon med Vegvesenet om hva som er mulig å få til, og løsningen kan være både forskottering, rent tilskudd eller en kombinasjon.

Les hele saken i Åsane Tidende .

Magne Fonn Hafskor