Byrådet har tidligere vedtatt at det skal ryddes opp i forurensningen fra det nedlagte bossdeponiet på Slettebakken.

Den tidligere bossfyllingen lekker miljøgifter — blant annet det kreftfremkallende stoffet PCB. Avsiget fra fyllingen renner ned i Tveitevatnet som er sterkt forurenset. Fylkesmannen har pålagt kommunen å rydde opp i problemet.

Grønn etat hadde anbefalt at massene fra det gamle bossdeponiet skulle flyttes til Rådal. Dette skapte sterke reaksjoner i nærmiljøet i Rådal.

Vurderes på nytt

Byråd Lisbeth Iversen forteller til Bergens Tidende at byrådet nå har bestemt at Grønn etat på ny skal vurdere saken.

— Byrådet ber om at det blir utredet en fullt ut miljøsikker plassering av de store fyllmassene, sier hun.

— Vi ønsker massene lagt i et fullstendig miljøsikkert fjelldeponi. Samtidig ber vi om å få et overslag over utgiftene med en slik løsning. Det er helt klart at denne løsningen vil bli langt dyrere enn det alternativet som vi først fikk presentert, sier Iversen.

Rådal ikke aktuelt

— Har dere gitt opp tanken om å plassere massene i Rådal?

— Ja, det kommer ikke på tale å flytte massene til Rådal. Byrådet har i brev til Fylkesmannen trukket tilbake søknaden om å få lagre massene der.

— Mens spørsmålet om plasseringen av massene og opprustningen av park- og idrettsanleggene må vente blir det gitt grønt lys for at grave- og sprengningsarbeidet for fremføring av Bybanen på Slettebakken kan gjennomføres. Mindre mengder fra bossfyllingen vil bli midlertidig lagret på en godkjent fyllplass på Flesland. På denne måten forsinkes ikke anleggsarbeidet med Bybanen, sier Iversen.

Uvisst hvor

— Er det aktuelt å flytte de store mengdene gammelt boss til et fjelldeponi på Østlandet?

— Det vet jeg ikke. Nå skal Grønn etat utrede hvor det er mulig for oss å lagre massene i fjelldeponi. Hele poenget er at massene må lagres på en slik måte at vi ikke ødelegger et annet område med forurensning når vi flytter det. Samtidig er det helt klart at det blir svært dyrt å flytte det gamle bosset fra Slettebakken og til et fremtidig permanent og sikkert fjelldeponi, sier Lisbeth Iversen.

Bybanen

Bybanetraseen vil berøre deler av området. Det skal lages en tunnel for Bybanen fra Fantoft til Slettebakken. Stein fra tunneldrivingen skal erstatte de miljøgiftige massene i bossfyllingen.

Når fyllingen fra den gamle bossplassen er fjernet, er det meningen å ruste opp park- og idrettsanlegget.

Kostnaden med hele prosjektet var beregnet til 33 millioner kroner som skulle dekkes av tre ulike kommunale etater - grønn etat, idrettsavdelingen og bybaneprosjektet. I og med at det nå velges en dyrere løsning, vil kostnaden med hele prosjektet bli vesentlig høyere.

Iversen legger til at kommunen nå også har fokus på at det skal ryddes opp i forurensninger fra andre, tidligere bossfyllinger i Bergen. For tiden utarbeides planer for tilsyn og forbedringer på disse fyllingene.

Knut Strand
BIRKHAUG OG OMDAL (ARKIV)
Knut Strand