Berle er advokat og mangeårig medlem av Spesialenheten og tidligere Sefo. Nå blir han øverste ansvarlige for å etterforske saker mot politi— og statsadvokatansatte i en stor region: Ansvarsområdet strekker seg fra Agder til Sunnmøre. Han skal i første omgang ha lederjobben i to år.

— Veldig spennende. Spesialenheten gjør et viktig arbeid. Noen må passe på dem som har så sterke maktmidler som politiet og påtalemakten. Vi må reagere når det skjer straffbare forhold og bidra til systemforbedringer, sier Berle.

Han mener kvaliteten gjennomgående er svært høy innenfor både politiet og påtalemakten, men at det alltid er forbedringspotensiale.

— Hvis vi ikke finner noe straffbart i en sak, er det likevel viktig å påpeke om det er mangler ved instrukser, regler og arbeidsmetoder. Det gjør vi ved å sende saker til såkalt administrativ vurdering. Ta for eksempel Katrine-saken i Bergen, der vi avdekket for dårlig kommunikasjon mellom politiet og AMK. Da ble det gjort endringer for å forbedre det. Obiora-saken i Trondheim er et annet eksempel. Saken mot politimennene ble henlagt, men førte til endring av utdanning og instruksverk i politiet. Lærdommen var at pågrepne ikke skal legges i mageleie.

Berle har ikke bakgrunn fra politiet, men mener det ikke er en ulempe i lederjobben.

— Rent prinsipielt er det viktig å ha ansatte i Spesialenheten uten binding til politi og påtalemyndighet. Alle etterforskerne hos oss har politiutdannelse, for dem er det viktig å ha den bakgrunnen. Men for meg som leder synes jeg det kan være en fordel at jeg ikke har politibakgrunn. Det svekker i hvert fall ikke tilliten til meg som leder for det som skal være et upartisk organ, sier Berle.

Lederjobben er et verv, så Berle vil fortsatt jobbe som advokat. Han regner med å bruke 500-600 timer i året på Spesialenheten.

— Det viktigste blir å etterforske saker grundig og upartisk. Samtidig skal vi ivareta rettssikkerheten til dem som mener seg utsatt for maktovergrep, og dem som anklages for det, avslutter Berle.

Avtroppende Spesialenheten-leder Einar Drægebø gir seg etter seks år i sjefsstolen. Han vil nå jobbe heltid for advokatfirmaet Kyrre.

— Det er ingen dramatikk i at jeg går av, selv om det skjer midtveis i et åremål. Jeg trives svært godt, men synes det er viktig med sirkulasjon og nytt blod i den jobben vi er satt til å utføre. Dessuten har jeg hele tiden hatt en krevende advokatjobb ved siden av lederjobben i Spesialenheten. Nå vil jeg ha mest mulig fokus på advokatjobben, sier Drægebø.