Fra før er Kollevåg belemret med giften fra bergensernes avfall, som i årene 1930-1975 ble deponert i Kollevåg I. Her ble det på 90-tallet påvist store mengder miljøgifter i jord og sigevann. Oppryddingen av Kollevåg I er beregnet å koste 50 millioner kroner. I årevis har det pågått en dragkamp mellom Bergen kommune og Statens forurensningstilsyn om deling av regningen.

Nå foreligger en rapport som viser at Kollevåg på vestsiden av Askøy rommer nok et miljøproblem.

Kollevåg II ble opprettet i 1969 som fyllplass og forbrenningsanlegg for Askøy og var i bruk helt frem til 1990-tallet. Forbrenningsanlegget ble nedlagt i 1981, deretter var Kollevåg II avfallsplass og til slutt bare tipp for entreprenører.

«Betydelig spredning»

Etter pålegg fra fylkesmannens miljøvernavdeling har Askøy kommune fått gjennomført en undersøkelse av den gamle fyllplassen.

Rapporten fra Multiconsult dokumenterer at det skjer «til dels betydelig spredning av miljøgifter fra fyllingen via sigevannet». Verst er spredningen av pcb, men også tungmetaller som krom, kobber, kadmium, bly, og kvikksølv lekker fra den fem og et halvt mål store tildekkete bossfyllingen.

Miljøconsult anbefaler kommunen å dekke hele fyllingen med en vanntett membran. I tillegg bør det skytes og graves en grøft rundt, slik at regnvannet blir ledet utenom. Når fyllingen ikke får vann tilført, vil det heller ikke renne forurenset vann ut.

5000 lastebillass

Å fjerne hele avfallsfyllingen blir for kostbart, mener Miljøconsult. Hele fyllingen utgjør 5000 lastebillass med avfall som så skal deponeres andre steder.

— I bunn og grunn er det bare å flytte problemet andre steder, heter det i rapporten som kommunens miljøkonsulent Målfrid Eide har mottatt.

- Hva vil Askøy gjøre med problemet Kollevåg II?

— Vi avventer nærmere melding fra fylkesmannens miljøvernavdeling som har fått rapporten oversendt, sier hun.

- Hva vil det koste å gjøre som Miljøconsult anbefaler?

— Foreløpig kjenner vi ikke prisen. Dette er en ganske ny problemstilling for oss. Det nærmeste må være den andre fyllingen i Kollevåg, men oppryddingen der er et langt større inngrep, sier Eide til Bergens Tidende.

Kollevåg II ligger på et høydedrag og lekker vann både nordover til Svartegyta i Davangervågen og sørover til Brekketjørn.

Gift i krabben?

I Svartegryta blir det fisket en del krabbe. Disse kan ha i seg giftstoffene fra forurenset sjøbunn.

— Det bør vurderes om det kan være nødvendig å sette kostholdsrestriksjoner på fisk og skalldyr fra disse områdene, påpeker Multiconsult i sin rapport.

Per Roald Midtøy i Naturvernforbundet Hordaland har satt seg inn i forholdene i Kollevåg.

— Vi forventer at det blir foretatt nye skikkelige undersøkelser for å avdekke hva som er avleiret i sjøbunnen, sier Midtøy til Bergens Tidende.

Han påpeker dessuten at forekomsten av krom kan ha sammenheng med at avfall fra Waardal Kjemiske er dumpet i Kollevåg. Rundt Waardal har det som kjent vært påvist farlig mye krom.

— For øvrig har Askøy en rekke bedrifter som produserte farlig avfall. Mye av dette avfallet ligger under gresset i Kollevåg, sier Midtøy.

GAMLE SYNDER: Ut av denne fyllingen på vestkanten av Askøy renner det pcb-holdig sigevann som havner i fjorden nedenfor. Å stanse sigevannet kan bli kostbart for askøyværingene. <br/>Foto: MARITA AAREKOL